Kierownik Sklepu

Liczba godzin: 40

Po kursie uczestnik otrzymuje:
– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
– certyfikat w języku polskim

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

Celem kursu jest przygotowanie do pracy w charakterze kierownika sklepu.

1. Rola kierownika w sklepie
· wiedza i umiejętności
· ewolucja kierowania
· style kierowania
· sposoby doskonalenia własnego stylu kierowania
· rola podwładnych w pracy kierownika

2. Zadania kierownika
· techniki planowania pracy, priorytety, cele
· sprawne i nieobciążające organizowanie pracy podległego personelu
· przewodzenie poprzez feedback, delegowanie i podnoszenie kwalifikacji personelu
· techniki łatwego i skutecznego kontrolowania realizacji zadań pracowników

3. Zarządzanie czasem
· wartość czasu
· techniki właściwego podziału czasu pomiędzy pracę własną a pracę z personelem
· wyznaczanie priorytetów
· technika wykorzystania dostępnego czasu

4. Emocje i komunikacja
· praktyczne sposoby komunikowania w relacjach zawodowych
· rzeczowy i emocjonalny aspekt komunikowania się
· techniki komunikacyjne wspierające motywację i zaangażowanie pracowników

5. Konflikty w pracy kierownika
· istota i rodzaje konfliktów
· techniki sprawnego rozwiązywania konfliktów