Technik Budownictwa KKZ


Technik Budownictwa KKZ

Kod zawodu: 311204
Cykl Kształcenia: 2 lata – 4 semestry
Tryb nauki: Kształcenie odbywa się w systemie: zaocznym lub stacjonarnym.
Kwalifikacje:
B. 30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej.
B. 33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych.

Technik budownictwa uczestniczy w robotach budowlanych, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa, sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej, sporządza kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe oraz wykonuje inwentaryzacje budowlane; samodzielnie lub pod kierunkiem inżyniera projektuje, wykonuje lub sprawuje nadzór nad realizacją małych obiektów inżynierskich.

Przedsiębiorstwa budowlane, wytwórnie prefabrykatów, laboratoria, państwowy nadzór budowlany, administracje budynków, biura projektów jako asystent projektanta, a po nabyciu odpowiedniego stażu pracy umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jak również prowadzenie własnej firmy budowlanej.

Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podstawy działalności gospodarczej.
Język obcy zawodowy.
Kompetencje personalne i społeczne.
Organizacja małych zespołów.
Budownictwo ogólne.
Dokumentacja techniczna.
Sporządzanie kosztorysów.
Przygotowywanie dokumentacji przetargowej.
Organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i wykonaniem robót ziemnych.
Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych stanu surowego.
Organizacja i kontrolowanie budowlanych robót wykończeniowych.
Organizacja i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych.
Organizacja i kontrolowanie robót związanych z rozbiórka obiektów budowlanych.