Ortoptystka

Kod zawodu: 325906
Cykl Kształcenia: 2 lata
Tryb nauki: stacjonarny
Kwalifikacje: Z.10. Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki.

Ortoptystka to pracownik ochrony zdrowia, którego głównym obszarem zainteresowań jest narząd wzroku. Zawód ten jest integralną częścią okulistyki i strabologii. Absolwenci wykonują badania i ćwiczenia ortoptyczne w niedowidzeniu i zaburzeniach widzenia obuocznego u dzieci i dorosłych, oraz dobierają pomoce optyczne i nieoptyczne. Główne problemy wzrokowe, którymi zajmuje się ortoptystka, to zez i niedowidzenie. Nierównoległe ustawienie oczu (zez) może pojawić się w każdej grupie wiekowej, przyczyniając się do zaburzeń widzenia, mogących grozić poważnym defektem wzroku oraz utratą widzenia obuocznego. Natomiast niedowidzenie, jako znaczne obniżenie ostrości wzroku, pojawia się najczęściej w pierwszych 8 latach życia. Zwykle dotyczy jednego oka i może powodować trwałą utratę widzenia oraz trudności funkcjonalne.

Niedowidzenie i zez są problemem społecznym oraz medycznym, stanowią wysoki odsetek wśród dzieci i młodzieży, natomiast spośród wszystkich wad refrakcji wysoka krótkowzroczność wynosi 27–45%. Badania przesiewowe dzieci w wieku szkolnym dowodzą, że około 50% z nich cierpi z powodu zaburzeń widzenia obuocznego (m.in. zaburzeń akomodacji, konwergencji, fuzji obrazów, stereoskopii), nierzadko mimo prawidłowej ostrości wzroku i braku wady refrakcji. Podjęcie wczesnej diagnostyki i leczenia zaburzeń w obrębie narządu wzroku wpływa na jakość życia, chroni przed wykluczeniem z możliwości wykonywania wielu zawodów oraz inwalidztwem wzrokowym.

Potrzeby kształcenia w zawodzie ortoptystka stale rosną, gdyż istnieje ciągłe zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę w zakresie ochrony narządu wzroku.

Do zadań ortoptystki należy również stosowanie profilaktyki okulistycznej, która w dużym stopniu przyczynia się do szybszej poprawy lub całkowitego wyleczenia. Absolwenci współpracując z psychologiem i pedagogiem szkolnym, przyczyniają się także do weryfikacji diagnozy dzieci z dysleksją, co stanowi bardzo ważne zagadnienie społeczne. Dodatkowo ortoptystki wspomagają osoby z problemami wzrokowymi poprzez dobór pomocy optycznych i nieoptycznych. Skala problemów dotyczących narządu wzroku jest znacząca, wymaga kształcenia kadry na wysokim poziomie i zdobywania możliwie jak najwyższych kwalifikacji.

Ortoptystka spełnia ważna rolę społeczną. Wykonuje oraz asystuje w wielu badaniach okulistycznych dotyczących: utraty widzenia, np. niedowidzenie, zmiany patologiczne, zaburzenia gałkoruchowe (np. zez, oczopląs, porażenia nerwów, sakkady, konwergencja), diplopii – podwójnego widzenia (np. choroby, urazy), diagnozy chorób narządu wzroku (np. jaskra, zaćma, AMD), doboru korekcji wady refrakcji (np. okulary, soczewki kontaktowe). Ortoptystka opracowuje indywidualne zestawy ćwiczeń ortoptycznych, prowadzi rehabilitację narządu wzroku w podmiotach leczniczych, oświatowych, integracyjnych i specjalnych.

Ortoptystka może również prowadzić własną działalność gospodarczą dotyczącą świadczenia usług medycznych w zakresie ortoptyki.

Praca ortoptystki wymaga dużej odpowiedzialności oraz umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych w różnych grupach wiekowych.

Nieodzownym aspektem pracy ortoptystki jest współpraca interdyscyplinarna, głównie z lekarzem okulistą.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
Język obcy zawodowy
Trening umiejętności społecznych
Podstawy anatomii i patofizjologii
Wybrane zagadnienia z pediatrii
Ochrona zdrowia i profilaktyka zdrowotna
Język migowy
Metody i techniki pracy ortoptystki
Podstawy optyki

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

Badania ortoptyczne
Ćwiczenia ortoptyczne
Praktyka zawodowa w wymiarze 280 h