Protetyk Słuchu


Protetyk Słuchu

Kod zawodu: 321401
Cykl Kształcenia: 2 lata
Tryb nauki: Zaoczny – zajęcia w systemie zaocznym
Kwalifikacje: Z.18. Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu

Protetyk słuchu przede wszystkim wykonuje audiometryczne badania słuchu, podstawowe naprawy i wymianę elementów aparatów słuchowych; wybiera, dostarcza i dopasowuje aparaty słuchowe konkretnym osobom. Poza tym diagnozuje ubytek słuchu pacjenta; dopasowuje wkładki uszne różnych typów: zauszne, wewnętrzne i wewnątrzkanałowe; sprawuje opiekę akustyczną nad pacjentami
z aparatami słuchowymi.

Protetyk słuchu może pracować w w specjalistycznych placówkach leczenia niedosłuchu, poradniach, gabinetach, pracowniach otoplastycznych, serwisach naprawy aparatów słuchowych.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

Zarys anatomii, fizjologii i patologii
Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
Metody badania słuchu
Akustyka i psychoakustyka w protetyce słuchu
Metody doboru aparatów słuchowych
Budowa naprawa i miernictwo aparatów słuchowych
Otoplastyka
Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
Język obcy w protetyce słuchu
Język migowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

Badanie słuchu – pracownie
Dopasowanie aparatów słuchowych
Opieka audioprotetyczna
Praktyka zawodowa w wymiarze 4 tygodni – 160 godzin