Technik Dentystyczny


Technik Dentystyczny

Kod zawodu: 321402
Cykl Kształcenia: 2,5 roku
Kwalifikacje: Z.17. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy

Zakres kompetencji i umiejętności zawodowych technika dentystycznego, obejmuje samodzielne laboratoryjne wykonawstwo i naprawę uzupełnień protetycznych i aparatów szczękowo-ortopedycznych, zleconych przez lekarza dentystę. Absolwent jest przygotowany do wykonywania protez twarzowo-szczękowych dla pacjentów po operacjach onkologicznych i plastycznych (protez pooperacyjnych i epitez twarzy).

Jest to zawód, który wymaga szczególnych predyspozycji, talentu i uzdolnień manualnych, cierpliwości i precyzji, konsekwencji i rzetelności oraz podzielności uwagi, wyobraźni i umiejętności pracy w zespole.

To jedyny zawód, który daje uprawnienia do wykonywania protez dentystycznych, aparatów ortodontycznych i ektoprotez nosa, oka, małżowiny usznej. Intensywny rozwój nowych technologii protetycznych. Wykonywane prace wytwarzane są z akrylu, silikonu, kompozytu, ceramiki i metalu.

Zawód technik dentystyczny obliguje do permanentnego dokształcania się i doskonalenia umiejętności zawodowych. Nowością w kształceniu techników dentystycznych jest wprowadzenie: technologii informatycznych do projektowania i wykonywania stałych uzupełnień protetycznych oraz język obcy ukierunkowany na słownictwo zawodowe i podstawy języka migowego.

Technik dentystyczny, może być zatrudniony w państwowych i prywatnych pracowniach protetycznych i ortodontycznych. Może również prowadzić własne laboratorium w ramach działalności gospodarczej. Umiejętności i kompetencje absolwenta w zakresie wyuczonej kwalifikacji są zgodne z oczekiwaniami krajowych i europejskich pracodawców. Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe (w języku angielskim), otrzymywany po zdaniu egzaminu zawodowego, ułatwia mobilność i zwiększa szanse na zatrudnienie w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Technika dentystyczna należy do dynamicznie rozwijającej się gałęzi usług medycznych. Związane jest to z faktem, iż społeczeństwo coraz większą wagę przywiązuje do estetyki wyglądu zewnętrznego, którego elementem jest piękny uśmiech i idealne uzębienie. Poza tym, Polska stała się popularnym kierunkiem turystyki zdrowotnej i medycznej dla mieszkańców Europy Zachodniej, co spowodowało stały rozwój gabinetów stomatologicznych i współpracujących z nimi pracowni protetycznych. Wzrost społeczeństwa w podeszłym wieku, jest również szansą na większe zapotrzebowanie, na wykonawstwo uzupełnień protetycznych, a przez to miejsc pracy dla techników dentystycznych. Istotnym czynnikiem jest też wzrost świadomości obywateli w zakresie profilaktyki i leczenia ortodontycznego, co skutkuje zwiększeniem popytu na aparaty ortodontyczne. Te wszystkie czynniki sprawiły, że branża medyczna w dziedzinie świadczenia usług protetyczno-ortodontycznych przeżywa ciągły rozwój.

Anatomia
Materiały i technologie w technice dentystycznej
Modelarstwo i rysunek w technice dentystycznej
Teoria techniki dentystycznej
Teoria ortodoncji
Podstawy etyki zawodowej
Organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej
Promocja zdrowia i pierwsza pomoc
Technologie informatyczne
Język obcy zawodowy
Język migowy
Pracownia techniki dentystycznej
Pracownia techniki ortodontycznej
Wykonawstwo wyrobów medycznych z zakresu techniki dentystycznej i ortodoncji