Technik Farmaceutyczny


Technik Farmaceutyczny

Kod zawodu: 321301
Cykl Kształcenia: 2 lata
Kwalifikacje: Z.19. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi

Technik farmaceutyczny wykonuje prace związane ze sporządzaniem i wytwarzaniem produktów leczniczych. Wykonuje czynności związane z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności wydawania tych produktów, uczestniczy w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.

Technik farmaceutyczny, jako przedstawiciel fachowego personelu apteki wykonuje zadania zawodowe pod kierownictwem i opieką farmaceuty.

Technik farmaceutyczny,
jako przedstawiciel fachowego personelu apteki wykonuje zadania zawodowe pod kierownictwem i opieką farmaceuty.

Do zadań personelu kierowniczego należy sprawowanie nadzoru nad całokształtem działalności apteki (kierownik apteki) oraz nadzorowanie pracy personelu wykonującego zadania związane ze sporządzaniem i wytwarzaniem produktów leczniczych oraz wydawaniem artykułów dopuszczonych do obrotu w aptece na podstawie stosownych przepisów. Na wykonywaniu tych zadań koncentruje się personel techniczny apteki, którego przygotowanie do zawodu wymaga rozbudowanego kształcenia praktycznego. Realizowane jest ono w formie dwuletnich zajęć prowadzonych w szkole policealnej. Dominujące znaczenie ma tutaj aspekt praktyczny – treść i metodyka prowadzonych w szkole zajęć koresponduje z podstawowymi założeniami szkolnictwa zawodowego, czyli przygotowanie uczących się do życia w dynamicznie zmieniających się warunkach, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Potrzeba kształcenia kadry technicznej w branży farmaceutycznej wynika z jednolitego charakteru studiów wyższych – nie istnieją studia I stopnia, które przede wszystkim przygotowywałyby uczących się do wykonywania zadań zawodowych właściwych średniemu personelowi apteki.

Wychowanie fizyczne
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podstawy działalności gospodarczej
Język obcy zawodowy
Propedeutyka zdrowia
Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
Organizacja ochrony zdrowia
Język migowy
Technologie informatyczne
Technologia postaci leków
Farmakologia
Analiza leków
Farmakognozja
Pracownia technologii postaci leków
Pracownia analizy leków
Pracownia farmakognozji
Świadczenia farmaceutyczne