Asystent Osoby Niepełnosprawnej


Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Kod zawodu: 341201
Cykl Kształcenia: 1 rok
Tryb nauki: Zaoczny – zajęcia w soboty i niedziele co 2 tygodnie
Kwalifikacje: Z.8 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest zawodem nowym w obszarze medyczno-społecznym, związanym z pomocą społeczną. Historia jego powstania sięga roku 2001, gdy rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej został wpisany do systemu kształcenia. w okresie poprzednim nie wymagano formalnego wykształcenia od osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi. Powołanie tego zawodu stało się zwrotem w polityce społecznej państwa wobec osób niepełnosprawnych.

Celem głównym działań zawodowych asystenta jest systematyczne wspieranie w kształceniu samodzielności i wzmacnianie wiary osoby niepełnosprawnej we własne możliwości.

Asystent osoby niepełnosprawnej współtworzy programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej, doradza w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem, diagnozuje warunki życia i dąży do usuwania wszelkiego typu barier psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych, pobudza aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych, planuje, kontroluje i ocenia indywidualny program pomocy osobie niepełnosprawnej, włącza osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne.

Zakres działań zawodowych asystenta wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze względu na charakter pracy z człowiekiem niepełnosprawnym, istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność. w realizacji zadań kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy oraz zdolności negocjowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego, organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Pracodawcy oczekują od osoby wykonującej ten zawód specjalistycznego przygotowania, dlatego konieczne jest kontynuowanie kształcenia zawodowego w podyplomowych formach doskonalenia zawodowego.

Asystent osoby niepełnosprawnej uzyskuje kwalifikację po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Dlaczego warto zostać Asystentem osoby niepełnosprawnej??

Niepełnosprawność jest jedną z najważniejszych kwestii społecznych. z danych szacunkowych wynika, że w Polsce liczba osób niepełnosprawnych wynosi około 16% ogółu społeczeństwa. Coraz większy udział mają tu osoby w wieku aktywności zawodowej oraz osoby w wieku starszym. Według badań przeprowadzonych w 2009 roku prawne orzeczenie o niepełnosprawności posiadało 4 miliony Polaków, w tym blisko 180 tysięcy dzieci do lat 16.Osoby niepełnosprawne są grupą szczególnie narażoną na wykluczenie społeczne i ubóstwo. Prowadzą do niego przede wszystkim negatywne postawy społeczne, utrudniony dostęp do wielu obszarów życia społecznego, niski poziom wykształcenia i zatrudnienia, niewystarczające wsparcie w zakresie edukacji i brak właściwych wyspecjalizowanych służb. Zagwarantowanie tej grupie społeczeństwa pomocy w przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz tworzeniu mechanizmów wyrównywania szans i warunków korzystania z przysługujących praw wymaga kształcenia pracowników – asystentów osób niepełnosprawnych, którzy otoczą profesjonalną opieką osoby niepełnosprawne. Przegląd internetowych ofert pracy w oparciu portal kariera.pl oraz ogłoszeń Powiatowych Urzędów Pracy z różnych regionów Polski wykazał zainteresowanie zatrudnianiem asystentów do opieki nad osobami niepełnosprawnymi w ich miejscu zamieszkania oraz na terenie UE.

Podstawy psychologii i socjologii
Podstawy anatomii i patologii człowieka
Język migowy
Czynności opiekuńcze
Wsparcie osoby niepełnosprawnej
Język obcy w pomocy społecznej
Umiejętności opiekuńcze
Terapia zajęciowa i aktywizacja
Podstawy przedsiębiorczości
Praktyki zawodowe