Opiekunka Środowiskowa


Opiekunka Środowiskowa

Kod zawodu: 341204
Cykl Kształcenia: 1 rok
Tryb nauki: zajęcia w soboty i niedziele, co 2 tygodnie
Kwalifikacja: Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych

Istotą pracy zawodowej opiekunki środowiskowej jest świadczenie usług opiekuńczych. Opiekunka środowiskowa pomaga osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

Zakres działań zawodowych opiekunki środowiskowej wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze względu na charakter pracy z człowiekiem chorym i niesamodzielnym, istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność, zaś w realizacji zadań: kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy, zdolność organizowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego osoby podopiecznej, a także umiejętność kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych.

Z danych statystycznych wynika, że zmiany demograficzne oraz wiążące się z tym zapotrzebowanie na nowe zawody/specjalności w branży usług dla starzejącego się społeczeństwa oraz osób niepełnosprawnych wzrasta. Coraz bardziej wyraźnym trendem w kraju i na świecie jest wysoka i wciąż rosnąca oczekiwana długość życia oraz bardzo niski współczynnik dzietności. Przekłada się to bezpośrednio na system zabezpieczeń społecznych, opiekę zdrowotną oraz socjalną. Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia wiąże się ze zwiększoną dostępnością usług medycznych i opiekuńczych. Badania przeprowadzone w różnych regionach kraju wykazują, że w przyszłości największy popyt będzie na wykwalifikowanych pracowników zajmujących się podstawową opieką i pielęgnacją człowieka.

Opiekunka środowiskowa znajdzie zatrudnienie przede wszystkim w domach i ośrodkach pomocy społecznej oraz wszystkich instytucjach opiekuńczych, a także prowadzić własną działalność

Ostatnie analizy danych rynkowych zarówno w Polsce, jak i w większości krajów UE wskazują na otwieranie się rynku dla zawodów opiekuńczych. Dla przykładu Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, opublikowało w 2012 roku listę zawodów i specjalności, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. Na liście znajdują się zawody pomocy społecznej, takie jak opiekunka środowiskowa, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych. Podobne informacje o zapotrzebowaniu na zawody opiekuńcze systematycznie ogłaszane są na stronach internetowych innych powiatowych urzędów pracy. Oferty pracy dotyczą krajów UE oraz krajowego rynku pracy.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

Podstawy psychologii
Wybrane zagadnienia z socjologii
Teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka
Organizacja opieki środowiskowej
Język migowy
Język obcy w pomocy społecznej
Podstawy przedsiębiorczości

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

Opieka i pielęgnacja człowieka
Aktywizacja osoby podopiecznej
Trening umiejętności społecznych
Praktyka zawodowa w wymiarze 160 h