Technik Archiwista


Technik Archiwista

Kod zawodu: 441403
Cykl Kształcenia: 2 lata
Tryb nauki: zaoczny – zajęcia w soboty i niedziele, co 2 tygodnie
Kwalifikacja: A.63. organizacja i prowadzenie archiwum
A.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych

Technik archiwista zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem, zabezpieczaniem i udostępnianiem dokumentacji oraz postępowaniem końcowym z nią związanym. Swój zawód wykonuje w archiwach państwowych oraz archiwach zakładowych lub składnicach akt poszczególnych instytucji. Zatrudnienie może także znaleźć w prywatnych firmach zajmujących się opracowywaniem i przechowywaniem akt.

Każda instytucja czy organizacja, jak również każdy w niej pracujący wytwarzają dokumenty. Mają one określoną wartość. W związku z tym muszą być odpowiednio sklasyfikowane, opisane i zabezpieczone. Istniejące normy ściśle określają, w jakiej formie i jakich warunkach mogą być przechowywane różne typy dokumentów. Wiedzę o tym posiadają archiwiści. Muszą oni w związku z tym zajmować się przejmowaniem dokumentów do archiwów i składnic akt zgodnie z przepisami i w formie uporządkowanej. Niestety, dość często prawidłowe uporządkowanie dokumentów jest zlecane archiwiście. Przejęcie dokumentów odbywa się na podstawie sporządzonych spisów zdawczo-odbiorczych akt, które dla archiwisty są jednym z materiałów ewidencyjnych, zaś dla przekazującego stanowią dowód zdania akt do archiwum. Zadaniem archiwistów jest odpowiednie zabezpieczenie akt, czemu służą specjalne opakowania i odpowiednio przygotowane pomieszczenia. Jego zadaniem jest także sporządzenie pomocy ewidencyjnych, dzięki którym łatwiej można skorzystać z dokumentów.

Niezwykle istotnym zadaniem archiwisty jest udostępnianie akt. Wiąże się to często z przeprowadzaniem kwerend archiwalnych, wystawianiem zaświadczeń, robieniem kopii czy odpisów. Obwarowane jest to wieloma przepisami, np. o ochronie danych osobowych czy ochronie praw autorskich.

Ze względu na podstawowy podział każdej dokumentacji na materiały, które mają być przechowywane wieczyście i materiały do czasowego przechowywania, archiwista pilnuje określonych terminów i przeprowadza procedury przekazania akt do archiwów państwowych lub brakowania dokumentacji.

W związku z pojawianiem się coraz nowszych rozwiązań w dziedzinie tworzenia dokumentów, np. dokumentacji na nośnikach elektronicznych, zadaniem archiwisty staje się również prowadzenie szkoleń z zakresu tworzenia i postępowania z dokumentacją. Wiąże się to z koniecznością ustawicznego samodzielnego dokształcania archiwistów. Również tendencje propagowania posiadanych dokumentów nakładają na archiwistę konieczność realizowania wystaw z posiadanych zbiorów czy opracowywania publikacji o zasobach w archiwach.

W ramach nauki słuchacze szkoły poznają podstawy przedsiębiorczości i archiwistyki, dowiedzą się wszystkiego na temat metod pracy w archiwum oraz zdobędą niezbędną wiedzę o prawie archiwalnym. Dzięki temu poprawią swoją pozycję na rynku pracy i będą mogli ubiegać się o posadę w sądzie lub archiwach państwowych i prywatnych.

Każdy wytwarza dokumenty i chociaż współczesne tendencje idą w kierunku ograniczenia dokumentacji papierowej na rzecz dokumentów elektronicznych, to przybywa zarówno jednej, jak i drugiej. Obecnie coraz bardziej poszukiwanym towarem staje się wiedza, którą zawierają dokumenty. Odpowiednie ich zabezpieczenie, by nie stracić bezpowrotnie ważnych informacji i świadectw, wymaga coraz lepszego, fachowego przygotowania. Również konieczność rozeznania w posiadanych zbiorach oraz sprawnego ich wykorzystywania obliguje do kształcenia specjalistów w tej dziedzinie. Jak cenionym zawodem jest zawód archiwisty, najlepiej świadczą statystyki. Badania przeprowadzone w państwach Europy Zachodniej ulokowały archiwistę na 5. miejscu pod względem prestiżu zawodowego, zaś w Szwajcarii na 2. miejscu. I chociaż na co dzień nie zdajemy sobie z tego sprawy, każdy z nas w różnych sytuacjach, gdy potrzebował dokumentów, korzystał z wiedzy, umiejętności i pracy archiwistów.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

Podstawy archiwistyki
Metody pracy w archiwum zakładowym
Prawo archiwalne
Język obcy zawodowy w archiwistyce
Podstawy przedsiębiorczości

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

Prowadzenie archiwum i opracowanie materiałów archiwalnych
Praktyka zawodowa w wymiarze 160 h