Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia


Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia

Kod zawodu: 531315
Cykl Kształcenia: 2 lata
Tryb nauki: zaoczny – co dwa tygodnie w soboty i niedzielę
Kwalifikacja: Z.3. Ochrona osób i mienia

Zmiany systemowe, jakie miały miejsce w polskiej gospodarce, oraz nakładające się na nie nowe zjawiska w technice, organizacji pracy i bezpieczeństwie zapoczątkowały dynamiczny rozwój komercyjnych usług związanych z ochroną osób i mienia. Ustawodawca wyszczególnił obszary obowiązkowej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego i określił zarazem zasady tworzenia odpowiednich służb do ich zabezpieczenia, nadając im, niespotykane dotychczas w polskim prawie, uprawnienia i obowiązki. Nowością stała się swoista prywatyzacja bezpieczeństwa i nadanie komercyjnym służbom ochrony osób i mienia uprawnień do użycia środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej do ochrony obszarów, obiektów, urządzeń i transportów szczególnie ważnych dla obronności państwa, porządku publicznego, interesu gospodarczego oraz innych ważnych interesów państwa. Profesjonalne przygotowanie pracowników ochrony do zadań związanych z zabezpieczeniem tak ważnych elementów naszej gospodarki przy użyciu tak niebezpiecznych środków i skomplikowanych systemów alarmowych stanowi, zatem warunek konieczny do skutecznego zapewniania bezpieczeństwa.

Technik ochrony fizycznej osób i mienia wykonuje zadania ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony lub na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. Technik ochrony fizycznej osób i mienia ma możliwość ubiegania się o wydanie, przez właściwą Komendę Wojewódzką Policji, licencji pracownika ochrony fizycznej II stopnia. Podstawowy zakres działań pracownika ochrony obejmuje ochronę osób, czyli zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej, oraz ochronę mienia realizowaną w celu zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałanie powstawaniu szkody wynikającej z tych działań, jak również nie dopuszczenie do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony. Pracownik ochrony fizycznej osób i mienia znajduje również zatrudnienie podczas zapewniania bezpieczeństwa na imprezach masowych.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

Podstawy prawne w ochronie osób i mienia
BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej
Podstawy ekonomii w ochronie osób i mienia
Język obcy w ochronie osób i mienia
Podstawy przedsiębiorczości

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń
Zabezpieczenie imprez masowych
Ochrona Osób
Konwojowanie
Wyszkolenie strzeleckie
Techniki interwencyjne i samoobrona
Praktyka zawodowa w wymiarze 160 h