Kurs wychowawcy wypoczynku kolonijnego i kurs kierownika kolonii

Kurs wychowawcy wypoczynku kolonijnego i kurs kierownika kolonii

Liczba godzin: 46
Wymagania wstępne: ukończone 18 lat
Koszt kursu: 449

Sprawdź nasze promocje!!
https://sukcesedukacja.pl/aktualnosci/

Otrzymasz od nas:
– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
– certyfikat w języku polskim

Cel kursu
Przygotowanie uczestników do pracy w charakterze Wychowawcy wypoczynku kolonijnego i jednocześnie kurs kierownika kolonii oraz umożliwienie zdobycia praktycznych umiejętności  i podstawowej wiedzy o pracy z dziećmi.

Program kursu wychowawcy wypoczynku kolonijnego :

 1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:
  1) koordynacyjna rola władz oświatowych,
  2) obowiązujące przepisy,
  3) elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej z uwzględnieniem potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wynikającymi z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym.
 2. Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku:
  1) rada wychowawców,
  2) grupa jako zespół wychowawczy,
  3) organizacja i rozkład dnia 4) regulamin uczestnika wypoczynku.
 3. Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej:
  1) opracowanie planu wychowawczego grupy,
  2) dokumentacja wychowawcy,
  3) obowiązki wychowawcy grupy,
  4) metody i formy realizacji planów wychowawczych.
 4. Ruch i rekreacja:
  1) cele i zadania zajęć wychowania fizycznego,
  2) metody nauki technik pływania,
  3) gry i zabawy ruchowe,
  4) gry zespołowe,
  5) sport, olimpiady sportowe, lekkoatletyka,
  6) organizacja zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wynikającymi z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym.
 5. Turystyka i krajoznawstwo:
  1) cele i zadania turystyki i rajoznawstwa w pracy wychowawczej w trakcie wypoczynku,
  2) organizacja wycieczek,
  3) organizacja biwaków,
  4) gry terenowe.
 6. Zajęcia kulturalno-oświatowe:
  1) cele i zadania zajęć kulturalno-oświatowych,
  2) organizacja zajęć kulturalno-oświatowych, z uwzględnieniem wartości historycznych i literackich,
  3) elementy kulturalne i wychowanie w rozkładzie dnia,
  4) prowadzenie kroniki,
  5) organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk,
  6) Gry i zabawy świetlicowe,
  7) konkursy, wystawy, dyskusje,
  8) śpiew, muzyka, plastyka itp.
 7. Zajęcia praktyczno-techniczne:
  1) cele i zadania zajęć praktyczno-technicznych,
  2) formy i rodzaje zajęć praktyczno-technicznych,
  3) prace dekoracyjne i zdobnicze,
  4 indywidualne zainteresowania uczestników,
  5)rozwój zainteresowań uczestników.
 8. Prace społecznie użyteczne:
  1) cele i zadania prac społecznie użytecznych,
  2) wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych, wolontariat,
  3) prace w zakresie samoobsługi,
  4) prace na rzecz miejsca wypoczynku,
  5) prace na rzecz środowiska.
 9. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku:
  1) przepisy dotyczące bezpieczeństwa, w tym zasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów,
  2) przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku,
  3) pierwsza pomoc z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator).

Program kursu wychowawcy wypoczynku kolonijnego :

 1. Planowanie pracy wychowawczej 
 2. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:
  1) podział na grupy,
  2) wybór samorządu,
  3) rada kolonii – obozu,
  4) rozkład dnia,
  5) rada wychowawców.
 3. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników, w tym obowiązujące przepisy w zakresie:
  1) zdrowia i higieny,
  2) przejazdu na miejsce wypoczynku,
  3) trwania wypoczynku,
  4) przeciwpożarowym,
  5) korzystania z obszarów wodnych,
  6) poruszania się po drogach,
  7) wycieczek i turystyki kwalifikowanej (pieszych, rowerowych, autokarowych, górskich, spływów kajakowych),
  8) norm żywienia,
  9) zasad obsługi urządzeń elektrycznych,
  10) zasad postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów,
  11) pierwszej pomocy z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator)
 4. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz z pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego.
 5. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku.
  (przepisy obowiązujące)

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

Zapisz się on line