Prawo Oświatowe w Pigułce dla Młodych Nauczycieli


Prawo Oświatowe w Pigułce dla Młodych Nauczycieli

Nasz kurs kierowany jest do nauczycieli z krótkim stażem pracy. Znajomość prawa oświatowego jest niezbędna w pracy zawodowej nauczycieli. Szkolenie umożliwia zdobycie umiejętności w zakresie właściwego posługiwania się aktami prawnymi oraz usystematyzowanie wiedzy związanej z prawem oświatowym.

Program

1. Kontrola dokumentacji przebiegu nauczania
2. Profilaktyka, wychowanie i opieka w szkołach – wdrażanie zmian, współpraca z rodzicami, praca zespołowa nauczycieli
3. Zmiany w przepisach prawa oświatowego
4. Planowanie warsztatu pracy i własnego rozwoju