Działania szkoły na rzecz bezpieczeństwa uczniów o specjalnych wymaganiach edukacyjnych


Działania szkoły na rzecz bezpieczeństwa uczniów o specjalnych wymaganiach edukacyjnych

Uczniowie wykazujący specjalne potrzeby edukacyjne to zarówno dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie specjalnego kształcenia, jaki i te, które mają trudności w realizacji standardów wymagań programowych ze względu na specyfikę ich funkcjonowania poznawczo-perpecyjnego, zdrowotnego a także wynikające z ograniczeń środowiskowych. Istotne jest wdrożenie idei wyrównywania szans edukacyjnych dla wszystkich uczniów, dlatego szkoła powinna zapewnić wsparcie uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Bardzo ważnym aspektem jest stworzenie odpowiednich warunków edukacyjnych dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów uwarunkowanych dysfunkcjami czy sytuacja społeczną. Ta idea ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów.