Ochrona danych osobowych ucznia, rodzica, nauczyciela – aspekty prawne i praktyczne


Ochrona danych osobowych ucznia, rodzica, nauczyciela - aspekty prawne i praktyczne

Administratorem danych osobowych jest szkoła reprezentowana przez jej dyrektora. W każdej placówce konieczne jest zastosowanie właściwych środków technicznych oraz organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, umożliwiających zidentyfikowanie konkretnej osoby (np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL). Środki te muszą być odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności należy zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.