Technik Architektury Krajobrazu KKZ


Technik Architektury Krajobrazu KKZ

Kod zawodu: 314202
Cykl Kształcenia: 2 lata – 4 semestry
Tryb nauki: Kształcenie odbywa się w systemie: zaocznym lub stacjonarnym
Kwalifikacje:
R. 21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu.
R. 22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

O kierunku

Technik architektury krajobrazu będzie przygotowany do projektowania i kształtowania krajobrazu: realizacji i pielęgnacji terenów zieleni towarzyszących budynkom mieszkalnym oraz obiektom przemysłowym i użyteczności publicznej, projektowania elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych, pielęgnacji i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu, prowadzenia uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania oraz stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci szkoły mogą podejmować pracę w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, a także w przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu. Mogą także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Przedmioty nauczania

Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podstawy działalności gospodarczej.
Język obcy zawodowy.
Kompetencje personalne i społeczne.
Organizacja małych zespołów.
Podstawy architektury krajobrazu.
Eksploatacja maszyn i urządzeń.
Prowadzenie i obsługa ciągnika rolniczego.
Przygotowywanie roślin ozdobnych do urządzanie obiektów architektury krajobrazu. Wykonywanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.
Kształtowanie i projektowanie obiektów małej architektury krajobrazu.
Urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu.