Technik Budownictwa KKZ


Technik Budownictwa KKZ

Kod zawodu: 311204
Cykl Kształcenia: 2 lata – 4 semestry
Tryb nauki: Kształcenie odbywa się w systemie: zaocznym lub stacjonarnym.
Kwalifikacje:
B. 30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej.
B. 33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych.

O kierunku

Technik budownictwa uczestniczy w robotach budowlanych, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa, sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej, sporządza kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe oraz wykonuje inwentaryzacje budowlane; samodzielnie lub pod kierunkiem inżyniera projektuje, wykonuje lub sprawuje nadzór nad realizacją małych obiektów inżynierskich.

Perspektywa zatrudnienia

Przedsiębiorstwa budowlane, wytwórnie prefabrykatów, laboratoria, państwowy nadzór budowlany, administracje budynków, biura projektów jako asystent projektanta, a po nabyciu odpowiedniego stażu pracy umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jak również prowadzenie własnej firmy budowlanej.

Przedmioty nauczania

Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podstawy działalności gospodarczej.
Język obcy zawodowy.
Kompetencje personalne i społeczne.
Organizacja małych zespołów.
Budownictwo ogólne.
Dokumentacja techniczna.
Sporządzanie kosztorysów.
Przygotowywanie dokumentacji przetargowej.
Organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i wykonaniem robót ziemnych.
Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych stanu surowego.
Organizacja i kontrolowanie budowlanych robót wykończeniowych.
Organizacja i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych.
Organizacja i kontrolowanie robót związanych z rozbiórka obiektów budowlanych.