Technik Ekonomista KKZ


Technik Ekonomista KKZ

Kod zawodu: 331403
Cykl Kształcenia: 2 lata – 4 semestry
Tryb nauki: Kształcenie odbywa się w systemie: zaocznym lub stacjonarnym.
Kwalifikacje:
A. 35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.
A. 36. Prowadzenie rachunkowości.

O kierunku

Technik ekonomista organizuje pracę biura firmy, oblicza wskaźniki niezbędnych do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy; analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku, samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu i przede wszystkim sprzedaży towarów i usług, dobiera i oblicza wskaźniki określające kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa (wskaźniki rentowności, płynności, zadłużenia, wypłacalności, struktury bilansu, pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym itd.).

Perspektywa zatrudnienia

Wszystkie podmioty gospodarcze bez względu na ich formę organizacyjną czy własnościową, banki, zakłady budżetowe, własna działalność gospodarcza, konsulting.

Przedmioty nauczania

Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podstawy działalności gospodarczej.
Język obcy zawodowy.
Kompetencje personalne i społeczne.
Organizacja małych zespołów.
Podstawy ekonomii.
Technika pracy biurowej.
Statystyka.
Organizowanie działalności.
Kadry i płace.
Planowanie, analiza i sprawozdawczość.
Rachunkowość.
Inwentaryzacja.
Analiza i sprawozdawczość finansowa.