Technik Procesów Introligatorskich KKZ


Technik Procesów Introligatorskich KKZ

Kod zawodu: 311936
Cykl Kształcenia: 2 lata – 4 semestry
Tryb nauki: Kształcenie odbywa się w systemie: zaocznym lub stacjonarnym.
Kwalifikacje:
A. 14. Realizacja procesów introligatorskich.
A. 40. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej.

O kierunku

Technik procesów introligatorskich przygotowuje wkłady książkowe do oprawy twardej, szyje ręcznie komplety składek do oprawy miękkiej, wykonuje oprawy książek przy pomocy narzędzi i urządzeń introligatorskich. Materiałami używanymi do prac introligatorskich są: płótna, skóry, kartony, papier, tworzywa sztuczne. Do jego zadań należy również ręczne lub maszynowe wykonywanie wyrobów introligatorskich o specjalnym przeznaczeniu np.: klasery i opakowania, ozdobne futerały a także zabezpieczanie starodruków, zniszczonych kart i opraw książek. Obsługuje nowoczesne urządzenia i linie potokowe. Analizuje i kontroluje proces technologiczny i gotową produkcję poligraficzną.

Perspektywa zatrudnienia

Technik procesów introligatorskich może znaleźć zatrudnienie w drukarniach, firmach introligatorskich, jako osoba planująca i kontrolująca produkcję poligraficzną zarówno jednostkową jak i przemysłową Może także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Przedmioty nauczania

Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podstawy działalności gospodarczej.
Język obcy zawodowy.
Kompetencje personalne i społeczne.
Organizacja małych zespołów.
Podstawy poligrafii.
Podstawy maszynoznawstwa poligraficznego.
Wykonywanie obróbki druków luźnych.
Wykonywanie opraw.
Planowanie produkcji poligraficznej.
Kontrolowanie produkcji poligraficznej.