Opiekun w Domu Pomocy Społecznej Katowice


Opiekun w Domu Pomocy Społecznej

Kod zawodu: 341203
Cykl Kształcenia: 2 lata
Tryb nauki: Kształcenie odbywa się w systemie zaocznym
Kwalifikacja: Z.6. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

Opiekun w domu pomocy społecznej pełni funkcję osoby pierwszego kontaktu wobec osób niesamodzielnych, chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących stałej opieki i pielęgnacji, oderwanych przez fakt zamieszkania w instytucjach całodobowych od codziennych kontaktów z rodzinami i bliskimi.

Dostrzegając potrzeby i problemy mieszkańców DPS, opiekun współpracuje z zespołem terapeutycznym, tworząc i realizując indywidualne programy oddziaływań skierowanych na osobę korzystającą z pomocy instytucjonalnej. W bezpośredniej opiece nad podopiecznym, realizuje indywidualny plan pracy i opieki, pomaga w zaspakajaniu potrzeb, rozwiązywaniu problemów, wykonywaniu codziennych czynności z zakresu samoobsługi i samopielęgnacji lub pełni funkcje zastępcze.

Organizuje osobie podopiecznej czas wolny, umożliwiając samorealizację, rozwój zainteresowań, integrację z rodziną, społecznością lokalną i innymi mieszkańcami DPS lub innej instytucji opiekuńczej.

Perspektywa pracy:
– domy pomocy społecznej
– ośrodki pomocy społecznej
– instytucje opiekuńcze
– własna działalność gospodarcza

Przedmioty nauczania:
1. Podstawy organizacji domu pomocy społecznej
2. Biopsychospołeczne funkcjonowanie człowieka
3. Teoretyczne podstawy opieki
4. Język migowy
5. Metodyka pracy opiekuńczo – wspierającej
6. Język obcy w pomocy społecznej
7. Usługi opiekuńcze
8. Aktywizacja osoby podopiecznej
9. Trening umiejętności społecznych
10. Podstawy przedsiębiorczości
11. Praktyki zawodowe

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat
  • dowód osobisty
  • świadectwo szkoły średniej

Przyjęcia:

  • semestr I
    • absolwenci szkoły średniej
  • wszystkie wyższe semestry
    • uczniów szkół, którzy przerwali naukę na tym samym kierunku

Otrzymasz od Nas:
– świadectwo ukończenia szkoły na druku MEN
– możesz przystąpić do egzaminu zawodowego, po którym otrzymujesz tytuł technika.

Korzyści od nas:
– zniżki na podstawie legitymacji szkolnej
– zniżki u naszych partnerów
– bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS itp.
– bezpłatne konsultacje dodatkowe
– brak opłat za egzaminy.

Szkoła policealna skierowana jest do osób dorosłych posiadających wykształcenie średnie, jednak nie jest wymagana matura.

Ponadto po zdania kwalifikacji w danym zawodzie, słuchacze otrzymują zaświadczenie potwierdzające nabycie umiejętności w konkretnej kwalifikacji.

Po zdaniu wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie otrzymują tytuł technika.

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

Zapisz się on line

Sprawdź nasze promocje!!
https://sukcesedukacja.pl/aktualnosci/


Katowice - Opiekun w Domu Pomocy Społecznej