Technik Rachunkowości


Technik Rachunkowości

Kod zawodu: 431103
Cykl Kształcenia: 2 lata
Tryb nauki: Kształcenie odbywa się w systemie zaocznym
Kwalifikacje:
A.36.Prowadzenie rachunkowości
A.65.Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Technik rachunkowości jest przygotowany do prowadzenia rachunkowości w jednostce organizacyjnej.

Potrafi stosować narzędzia rachunkowości finansowej, kontrolować i kwalifikować dowody do księgowania, zastosować oprogramowanie księgowe do ewidencji operacji gospodarczych i sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego oraz przeprowadzić analizę finansową i ocenić kondycję finansową jednostki organizacyjnej. Ponadto potrafi sporządzić dokumentację pracowniczą i rozliczyć wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych.

W zakresie rozliczeń z instytucjami publicznoprawnymi potrafi sporządzać ewidencje i deklaracje podatkowe oraz dokumenty dotyczące rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Wiedza z zakresu rachunkowości połączona z umiejętnościami praktycznymi daje podstawy do zajmowania wysokich stanowisk w przedsiębiorstwach, organizacjach gospodarczych, instytucjach finansowych, jednostkach finansów publicznych, kancelariach doradczych i audytorskich oraz biurach rachunkowych.

Perspektywa pracy:
– biura rachunkowe przedsiębiorstw: produkcyjnych, handlowych i usługowych
– banki
– przedsiębiorstwa i towarzystwa ubezpieczeniowe
– jednostki samorządu terytorialnego

Przedmioty nauczania:
1. Język angielski w rachunkowości
2. Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej
3. Rachunkowość finansowa
4. Wynagrodzenia i podatki
5. Dokumentacja biurowa
6. Biuro rachunkowe
7. Biuro wynagrodzeń i podatków

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat
  • dowód osobisty
  • świadectwo szkoły średniej

Przyjęcia:

  • semestr I
    • absolwenci szkoły średniej
  • wszystkie wyższe semestry
    • uczniów szkół, którzy przerwali naukę na tym samym kierunku

Otrzymasz od Nas:
– świadectwo ukończenia szkoły na druku MEN
– możesz przystąpić do egzaminu zawodowego, po którym otrzymujesz tytuł technika.

Korzyści od nas:
– zniżki na podstawie legitymacji szkolnej
– zniżki u naszych partnerów
– bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS itp.
– bezpłatne konsultacje dodatkowe
– brak opłat za egzaminy.

Szkoła policealna skierowana jest do osób dorosłych posiadających wykształcenie średnie, jednak nie jest wymagana matura.

Ponadto po zdania kwalifikacji w danym zawodzie, słuchacze otrzymują zaświadczenie potwierdzające nabycie umiejętności w konkretnej kwalifikacji.

Po zdaniu wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie otrzymują tytuł technika.

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

Zapisz się on line

Sprawdź nasze promocje!!
https://sukcesedukacja.pl/aktualnosci/

Podstawy przedsiębiorczości
Praktyki zawodowe