Sekretarka Medyczna Katowice


Sekretarka Medyczna

Sekretarka medyczna – kod zawodu 334402

Wykonywanie zawodu sekretarka medyczna polega na realizacji przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje zadań związanych ze świadczeniem usług zdrowotnych.

Sekretarka medyczna organizuje pracę biurową, posługując się nowoczesnymi urządzeniami biurowymi oraz środkami przekazu informacji.

Sekretarka medyczna, w ramach prowadzenia dokumentacji medycznej (karty zdrowia pacjentów, rejestry chorych itp.) zajmuje się gromadzeniem, segregowaniem i udostępnianiem informacji o stanie zdrowia pacjentów oraz społeczności lokalnej, udziela informacji o świadczonych usługach medycznych oraz warunkach formalnych i finansowych udzielania świadczeń zdrowotnych.

Prowadzi rozliczenia finansowe i ewidencję wykonywanych usług medycznych, wystawia rachunki i zaświadczenia. Prowadzi rejestr korespondencji, przygotowuje − na polecenie przełożonego − treść korespondencji i zarządzeń wewnętrznych, prowadzi tablicę ogłoszeń, przygotowuje pisemne informacje dla pacjentów i personelu.

Sekretarka medyczna przygotowuje, na polecenie przełożonych, sprawozdania z działalności placówki służby zdrowia, w tym zestawienia danych statystycznych służące do analizy tej działalności. Przygotowuje dane do komputerowych baz danych i posługuje się tymi bazami.

Perspektywa pracy:
– publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
– zespoły pracownicze
– współpraca z kierownikiem, lekarzami i pielęgniarkami jednostki organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
1. Podstawy prawne
2. Pierwsza pomoc
3. Kultura i etyka zawodu
4. Podstawy psychologii
5. Komunikacja interpersonalna

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
1. Dokumentacja medyczna
2. Organizacja sekretariatu medycznego
3. Komputeryzacja prac biurowych

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat
  • dowód osobisty
  • świadectwo szkoły średniej

Przyjęcia:

  • semestr I
    • absolwenci szkoły średniej
  • semestr II
    • uczniów szkół, którzy przerwali naukę na tym samym kierunku

Otrzymasz od Nas:
– zaświadczenie o ukończeniu szkoły rocznej
– możesz przystąpić do egzaminu końcowego, po którym otrzymujesz tytuł specjalisty.

Czas trwania nauki oraz tryb:
Nauka odbywa się w systemie zaocznym:
– w soboty oraz niedziele,
– 2 razy w miesiącu.

Nauka trwa w zależności od wybranego kierunku:

  • 1 rok – czyli 2 semestry

Korzyści od nas:
– zniżki u naszych partnerów
– bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS itp.
– bezpłatne konsultacje dodatkowe
– brak opłat za egzaminy.

Szkoła roczna skierowana jest do osób dorosłych posiadających wykształcenie średnie, jednak nie jest wymagana matura.

Ponadto po zdania kwalifikacji w danym zawodzie, słuchacze otrzymują certyfikat potwierdzający nabycie umiejętności w konkretnej specjalizacji.

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

Zapisz się on line

Sprawdź nasze promocje!!
https://sukcesedukacja.pl/aktualnosci/


Katowice - Sekretarka Medyczna