Asystent Osoby Niepełnosprawnej Katowice


Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Kod zawodu: 341201
Cykl Kształcenia: 1 rok
Tryb nauki: Zaoczny – zajęcia w soboty i niedziele co 2 tygodnie
Kwalifikacje: Z.8 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest zawodem nowym w obszarze medyczno-społecznym, związanym z pomocą społeczną.

Celem głównym działań zawodowych asystenta jest systematyczne wspieranie w kształceniu samodzielności i wzmacnianie wiary osoby niepełnosprawnej we własne możliwości.

Asystent osoby niepełnosprawnej współtworzy programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej, doradza w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem, diagnozuje warunki życia i dąży do usuwania wszelkiego typu barier psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych, pobudza aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych, planuje, kontroluje i ocenia indywidualny program pomocy osobie niepełnosprawnej, włącza osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne.

Perspektywa pracy:
– domy pomocy społecznej
– ośrodki pomocy społecznej
– instytucje opiekuńcze
– własna działalność gospodarcza

Przedmioty nauczania:
1. Podstawy psychologii i socjologii
2. Podstawy anatomii i patologii człowieka
3. Język migowy
4. Czynności opiekuńcze
5. Wsparcie osoby niepełnosprawnej
6. Język obcy w pomocy społecznej
7. Umiejętności opiekuńcze
8. Terapia zajęciowa i aktywizacja
9. Podstawy przedsiębiorczości
10. Praktyki zawodowe

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat
  • dowód osobisty
  • świadectwo szkoły średniej

Przyjęcia:

  • semestr I
    • absolwenci szkoły średniej
  • wszystkie wyższe semestry
    • uczniów szkół, którzy przerwali naukę na tym samym kierunku

Otrzymasz od Nas:
– świadectwo ukończenia szkoły na druku MEN
– możesz przystąpić do egzaminu zawodowego, po którym otrzymujesz tytuł technika.

Korzyści od nas:
– zniżki na podstawie legitymacji szkolnej
– zniżki u naszych partnerów
– bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS itp.
– bezpłatne konsultacje dodatkowe
– brak opłat za egzaminy.

Szkoła policealna skierowana jest do osób dorosłych posiadających wykształcenie średnie, jednak nie jest wymagana matura.

Ponadto po zdaniu kwalifikacji w danym zawodzie, słuchacze otrzymują zaświadczenie potwierdzające nabycie umiejętności w konkretnej kwalifikacji. W tym przypadku będzie to asystent osoby niepełnosprawnej.

Po zdaniu wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie otrzymują tytuł technika.

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

Zapisz się on line

Sprawdź nasze promocje!!
https://sukcesedukacja.pl/aktualnosci/


Katowice - Asystent Osoby Niepełnosprawnej