Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Katowice


Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia

Kod zawodu: 531315
Cykl Kształcenia: 2 lata
Tryb nauki: zaoczny – co dwa tygodnie w soboty i niedzielę
Kwalifikacja: Z.3. Ochrona osób i mienia

Technik ochrony fizycznej osób i mienia wykonuje zadania ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony lub na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

Technik ochrony fizycznej osób i mienia ma możliwość ubiegania się o wydanie, przez właściwą Komendę Wojewódzką Policji, licencji pracownika ochrony fizycznej II stopnia. Podstawowy zakres działań pracownika ochrony obejmuje ochronę osób, czyli zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej, oraz ochronę mienia realizowaną w celu zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałanie powstawaniu szkody wynikającej z tych działań, jak również nie dopuszczenie do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.

Perspektywa pracy:
– podczas zapewniania bezpieczeństwa na imprezach masowych
– agencje ochrony
– banki
– urzędy administracji publicznej
– wszystkie instytucje

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
1. Podstawy prawne w ochronie osób i mienia
2. BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej
3. Podstawy ekonomii w ochronie osób i mienia
4. Język obcy w ochronie osób i mienia
5. Podstawy przedsiębiorczości

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
1. Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń
2. Zabezpieczenie imprez masowych
3. Ochrona Osób
4. Konwojowanie
5. Wyszkolenie strzeleckie
6. Techniki interwencyjne i samoobrona
7. Praktyka zawodowa w wymiarze 160 h

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat
  • dowód osobisty
  • świadectwo szkoły średniej

Przyjęcia:

  • semestr I
    • absolwenci szkoły średniej
  • wszystkie wyższe semestry
    • uczniów szkół, którzy przerwali naukę na tym samym kierunku

Otrzymasz od Nas:
– świadectwo ukończenia szkoły na druku MEN
– możesz przystąpić do egzaminu zawodowego, po którym otrzymujesz tytuł technika.

Korzyści od nas:
– zniżki na podstawie legitymacji szkolnej
– zniżki u naszych partnerów
– bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS itp.
– bezpłatne konsultacje dodatkowe
– brak opłat za egzaminy.

Szkoła policealna skierowana jest do osób dorosłych posiadających wykształcenie średnie, jednak nie jest wymagana matura.

Ponadto po zdania kwalifikacji w danym zawodzie, słuchacze otrzymują zaświadczenie potwierdzające nabycie umiejętności w konkretnej kwalifikacji.

Po zdaniu wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie otrzymują tytuł technika.

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

Zapisz się on line

Sprawdź nasze promocje!!
https://sukcesedukacja.pl/aktualnosci/


Katowice - Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia