Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej


Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej

Kod zawodu: 343902
Cykl Kształcenia: 2 lata
Tryb nauki: zaoczny – co dwa tygodnie w soboty i niedzielę

Celem kształcenia w zawodzie asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej jest przygotowanie do prowadzenia prac związanych z organizacją produkcji filmowej lub telewizyjnej. Zakłada się, że absolwent potrafi zaplanować i opracować harmonogram działań oraz sporządzić dokumentację organizacyjno-finansową produkcji filmowej i telewizyjnej. W szczególności, jako osoba wspomagająca kierownika produkcji, powinien posiadać umiejętności w zakresie:

– dobierania i zamawiania odpowiedniego sprzętu technicznego,
– przygotowania planu produkcji filmowej I telewizyjnej,
– zapewniania ekipie realizacyjnej właściwych warunków pracy,
– koordynowania prac w zakresie produkcji filmowej I telewizyjnej,
– sporządzania dokumentacji związanej z organizacją produkcji filmowej i telewizyjnej,
– znajomości i stosowania przepisów prawa związanych z produkcją filmową i telewizyjną.

Towarzyszący naszym czasom postęp i rozwój szeroko rozumianych technologii powoduje zmiany na rynku pracy. Media są obecne w codziennej otaczającej nas rzeczywistości. Kształcenie w zawodzie asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy.

Absolwent szkoły kształcącej w tym zakresie może być zatrudniony w przedsiębiorstwach organizujących produkcję filmową i telewizyjną, przedsiębiorstwach produkujących filmy, audycje i programy telewizyjne oraz przedsiębiorstwach świadczących usługi na rzecz produkcji filmowej i telewizyjnej.

Absolwent może także założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą. Usługi w zakresie filmowania, przetwarzania oraz powielania i publikowania materiałów filmowych są obecne na rynku pracy. Profesjonalne przygotowanie może wpłynąć na zwiększenie jakości świadczonych usług.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
Ekonomika produkcji filmowej i telewizyjnej
Język obcy w produkcji filmowej i telewizyjnej
Działalność gospodarcza w produkcji filmowej i telewizyjnej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

Komputerowe wspomaganie procesu planowania i organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej
Produkcja i postprodukcja filmowa i telewizyjna
Praktyka zawodowa