Technik Weterynarii


Technik Weterynarii

Kod zawodu: 324002
Cykl Kształcenia: 2 lata
Tryb nauki: Kształcenie odbywa się w systemie zaocznym
Kwalifikacje:
R.9.Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt;
R.10.Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych;
R.11.Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej

Technik weterynarii jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt; wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt; wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt; wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt; wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa; prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

Ciągły rozwój weterynarii i rolnictwa, wprowadzanie nowych metod, technologii obliguje technika weterynarii do ustawicznego dokształcania się i doskonalenia umiejętności zawodowych. Absolwent szkoły – technik weterynarii, może być zatrudniony w zakładach leczniczych dla zwierząt, organach inspekcji weterynaryjnej, może również prowadzić własną działalność w ramach hodowli zwierząt, doradztwa hodowlanego czy usług inseminacyjnych. W ostatnich latach pojawiają się nowe miejsca pracy dla technika weterynarii w usługach pielęgnacyjnych dla zwierząt czy długoterminowej rehabilitacji.

Technicy weterynarii należą do grupy poszukiwanych pracowników, szczególnie jako pomocnicy lekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach dla zwierząt, laboratoriach weterynaryjnych, w ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach przemysłowych, zakładach hodowli i unasieniania zwierząt, w ubojniach zwierząt i innych zakładach przetwórstwa spożywczego, w organach Inspekcji Weterynaryjnej.

Zdobyte wykształcenie umożliwia również samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego lub zatrudnienie w firmach związanych z agrobiznesem. Osoby przedsiębiorcze mogą otworzyć własną działalność gospodarczą np.: świadczenie usług w zakresie unasiennia zwierząt, korekcji racic, pielęgnacji kopyt, pielęgnacji zwierząt towarzyszących i inne. Analiza internetowych ofert pracy, prowadzona w oparciu o portal pracuj.pl wykazała, że stosunkowo najłatwiej znaleźć pracę w gabinetach i lecznicach weterynaryjnych.

Działalność gospodarcza w weterynarii
Język obcy w weterynarii
Przepisy ruchu drogowego
Anatomia i fizjologia zwierząt
Chów, hodowla i inseminacja zwierząt
Diagnostyka weterynaryjna
Choroby i pielęgnacja zwierząt
Administracja weterynaryjna
Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa
Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce
Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych
Zabiegi weterynaryjne
Analityka weterynaryjna
Kontrola i nadzór weterynaryjny
Podstawy przedsiębiorczości
Praktyki zawodowe