Sekretarka Medyczna


Sekretarka Medyczna

Cykl Kształcenia: 1 rok
Tryb nauki: Zaoczny – zajęcia w systemie zaocznym, co dwa tygodnie w soboty i niedzielę

Wykonywanie zawodu sekretarka medyczna polega na realizacji przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje zadań związanych ze świadczeniem usług zdrowotnych. Sekretarka medyczna organizuje pracę biurową, posługując się nowoczesnymi urządzeniami biurowymi oraz środkami przekazu informacji. Sekretarka medyczna, w ramach prowadzenia dokumentacji medycznej (karty zdrowia pacjentów, rejestry chorych itp.) zajmuje się gromadzeniem, segregowaniem i udostępnianiem informacji o stanie zdrowia pacjentów oraz społeczności lokalnej, udziela informacji o świadczonych usługach medycznych oraz warunkach formalnych i finansowych udzielania świadczeń zdrowotnych. Prowadzi rozliczenia finansowe i ewidencję wykonywanych usług medycznych, wystawia rachunki i zaświadczenia. Prowadzi rejestr korespondencji, przygotowuje − na polecenie przełożonego − treść korespondencji i zarządzeń wewnętrznych, prowadzi tablicę ogłoszeń, przygotowuje pisemne informacje dla pacjentów i personelu. Sekretarka medyczna przygotowuje, na polecenie przełożonych, sprawozdania z działalności placówki służby zdrowia, w tym zestawienia danych statystycznych służące do analizy tej działalności. Przygotowuje dane do komputerowych baz danych i posługuje się tymi bazami.

Zawód sekretarki medycznej wykonywać można w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Sekretarka medyczna pracuje w zespole pracowniczym, współpracuje z kierownikiem, lekarzami i pielęgniarkami jednostki organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej. Jej praca wykonywana jest w pomieszczeniach zamkniętych. Ważne predyspozycje psychofizyczne do wykonywania tego zawodu to komunikatywność, cierpliwość i kultura osobista. Warunkiem uzyskania kwalifikacji sekretarki medycznej jest ukończenie szkoły policealnej.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

Podstawy prawne
Pierwsza pomoc
Kultura i etyka zawodu
Podstawy psychologii
Komunikacja interpersonalna

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

Dokumentacja medyczna
Organizacja sekretariatu medycznego
Komputeryzacja prac biurowych

Praktyka zawodowa