Technik Administracji – zarządzanie biurem NOWOŚĆ!


Technik Administracji - zarządzanie biurem NOWOŚĆ

Kod zawodu: 334306
Cykl Kształcenia: 2 lata
Tryb nauki: Kształcenie odbywa się w systemie zaocznym
Kwalifikacja: A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym.

Sporządza sprawozdania i protokoły posiedzeń i zebrań.

Ważnymi zadaniami technika administracji są: opracowywanie projektów aktów administracyjnych, prowadzenie postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej, a także przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych.

Zawód technik administracji zajmuje się również planowaniem i organizowaniem narad, zebrań, konferencji i sesji. Prowadzi podstawową dokumentację księgową, planuje koszty i przychody, gospodaruje majątkiem oraz nadzoruje innych pracowników.

Perspektywa pracy:
– administracji rządowej
– administracja specjalnya
– jednostki samorządu terytorialnego – w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych, gospodarczych, przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji

Przedmioty nauczania:
1. Język obcy w administracji
2. Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
3. Podstawy prawa cywilnego
4. Podstawy prawa pracy
5. Podstawy prawa administracyjnego
6. Podstawy finansów publicznych
7. Wykonywanie pracy biurowej
8. Postępowanie w administracji
9. Podstawy przedsiębiorczości
10. Praktyki zawodowe

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat
  • dowód osobisty
  • świadectwo szkoły średniej

Przyjęcia:

  • semestr I
    • absolwenci szkoły średniej
  • wszystkie wyższe semestry
    • uczniów szkół, którzy przerwali naukę na tym samym kierunku

Otrzymasz od Nas:
– świadectwo ukończenia szkoły na druku MEN
– możesz przystąpić do egzaminu zawodowego, po którym otrzymujesz tytuł technika.

Korzyści od nas:
– zniżki na podstawie legitymacji szkolnej
– zniżki u naszych partnerów
– bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS itp.
– bezpłatne konsultacje dodatkowe
– brak opłat za egzaminy.

Szkoła policealna skierowana jest do osób dorosłych posiadających wykształcenie średnie, jednak nie jest wymagana matura.

Ponadto po zdania kwalifikacji w danym zawodzie, słuchacze otrzymują zaświadczenie potwierdzające nabycie umiejętności w konkretnej kwalifikacji.

Po zdaniu wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie otrzymują tytuł technika.

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

Zapisz się on line

Sprawdź nasze promocje!!
https://sukcesedukacja.pl/aktualnosci/


Katowice - Technik Administracji - zarządzanie biurem

Kraków - Technik Administracji - zarządzanie biurem

Wrocław - Technik Administracji - zarządzanie biurem

Opole - Technik Administracji - zarządzanie biurem

Radom - Technik Administracji - zarządzanie biurem