Technik Administracji – zarządzanie biurem NOWOŚĆ! Katowice


Technik Administracji - zarządzanie biurem NOWOŚĆ

Kod zawodu: 334306
Cykl Kształcenia: 2 lata
Tryb nauki: Kształcenie odbywa się w systemie zaocznym
Nazwa kwalifikacji: EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym.

Sporządza sprawozdania i protokoły posiedzeń i zebrań.

Ważnymi zadaniami technika administracji są: opracowywanie projektów aktów administracyjnych, prowadzenie postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej, a także przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych.

Zawód technik administracji zajmuje się również planowaniem i organizowaniem narad, zebrań, konferencji i sesji. Prowadzi podstawową dokumentację księgową, planuje koszty i przychody, gospodaruje majątkiem oraz nadzoruje innych pracowników.

Perspektywa pracy:
– administracji rządowej
– administracja specjalnya
– jednostki samorządu terytorialnego – w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych, gospodarczych, przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji

Wykaz przedmiotów w toku kształcenia:
Przedmioty teoretyczne zawodowe:
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji
2. Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw
3. Organizacja pracy biurowej
4. Podstawy prawa administracyjnego
5. Podstawy prawa cywilnego
6. Podstawy prawa pracy
7. Podstawy prawa finansowego
8. Język obcy zawodowy
Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:
1. Pracownia pracy biurowej
2. Postępowanie w administracji

Wymagania wstępne:

 • ukończone 18 lat
 • dowód osobisty
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej

Przyjęcia:

 • semestr I
  • absolwenci szkoły średniej
 • wszystkie wyższe semestry
  • uczniów szkół, którzy przerwali naukę na tym samym kierunku

Otrzymasz od Nas:
– świadectwo ukończenia szkoły na druku MEN, pod warunkiem przystąpienia do egzaminu zawodowego

Korzyści od nas:
– zniżki na podstawie legitymacji szkolnej
– zniżki u naszych partnerów
– bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS itp.
– bezpłatne konsultacje dodatkowe
– brak opłat za egzaminy.

Szkoła policealna skierowana jest do osób dorosłych posiadających wykształcenie średnie, jednak nie jest wymagana matura.

Po zdaniu egzaminu zawodowego słuchacz otrzymuje tytuł zawodowy Technik Administracji. Dyplom Technika Administracji wystawia Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Po zdaniu wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie otrzymują tytuł technika.

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

Zapisz się on line

Sprawdź nasze promocje!!
https://sukcesedukacja.pl/aktualnosci/


Informacje dla osób kontynuujących naukę /zapisy przed 31 siepnia 2019/

Kwalifikacje: A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Ponadto po zdania kwalifikacji w danym zawodzie, słuchacze otrzymują zaświadczenie potwierdzające nabycie umiejętności w konkretnej kwalifikacji.

Wymagania wstępne:

 • ukończone 18 lat
 • dowód osobisty
 • świadectwo szkoły średnie

Katowice - Technik Administracji - zarządzanie biurem