Technik BHP z elementami postępowania administracyjnego NOWOŚĆ! Katowice


Technik BHP z elementami postępowania administracyjnego NOWOŚĆ

Kod zawodu: 325509
Cykl Kształcenia: 1,5 roku
Tryb nauki: Kształcenie zaoczne odbywa się w sobotę oraz niedzielę co 2 tygodnie
Nazwa kwalifikacji: BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Do dnia 1 lipca 2013 r. wszyscy pracownicy służb BHP mieli obowiązek uzupełnić swoje wykształcenie do minimum tytułu Technika Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, po tym dniu osoby, które nie uzupełniły swoich kwalifikacji nie mogłą wykonywać dotychczasowych obowiązków

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy sporządza bieżące i okresowe analizy stanu bhp w zakładzie pracy, rozwiązuje bieżące problemy techniczne i organizacyjne związane z bhp w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy.
Kontroluje stan bhp w zakładzie, sporządza sprawozdania i protokoły pokontrolne oraz opinie dotyczące spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, ocenia ekonomiczne skutki zagrożeń, wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Dobiera właściwe środki ochrony dla pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy, nadzoruje wykonywanie zleceń służb kontrolujących warunki bhp we wszystkich instytucjach.

Do podstawowych zadań technika bhp w firmie należy: identyfikacja i ocena zagrożeń występujących w procesie pracy oraz ryzyka związanego z tym zagrożeniami, organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wypracowanie i wdrożenie metod ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą, ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków, współdziałanie ze służbami pracowniczymi zakładu pracy w zakresie obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Perspektywa pracy:
– przedsiębiorstwa
– instytucje i organizacje prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy

Wykaz przedmiotów w toku kształcenia:
Przedmioty teoretyczne zawodowe:
1. Podstawy prawa pracy
2. Techniczne bezpieczeństwo pracy
3. Ergonomia w procesie pracy
4. Zagrożenia w środowisku pracy
5. Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy
Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:
1. Pracownia komunikacji interpersonalnej
2. Ocena ryzyka zawodowego
3. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
4. Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy
5. Praktyka zawodowa

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat
  • dowód osobisty
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej

Przyjęcia:

  • semestr I
    • absolwenci szkoły średniej
  • wszystkie wyższe semestry
    • uczniów szkół, którzy przerwali naukę na tym samym kierunku

Otrzymasz od Nas:
– świadectwo ukończenia szkoły na druku MEN, pod warunkiem przystąpienia do egzaminu zawodowego

Korzyści od nas:
– zniżki na podstawie legitymacji szkolnej
– zniżki u naszych partnerów
– bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS itp.
– bezpłatne konsultacje dodatkowe
– brak opłat za egzaminy.

Szkoła policealna skierowana jest do osób dorosłych posiadających wykształcenie średnie, jednak nie jest wymagana matura.

Po zdaniu egzaminu zawodowego słuchacz otrzymuje tytuł zawodowy Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Dyplom Technika wystawia Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

Zapisz się on line

Sprawdź nasze promocje!!
https://sukcesedukacja.pl/aktualnosci/


Katowice - Technik BHP z elementami postępowania administracyjnego