Kurs Podstaw Rachunkowości


Kurs Podstaw Rachunkowości

Kurs podstawy rachunkowości przygotowuje Państwa nie tylko do ogólnego zaznajomienia się z terminologią rachunkowości. Jest skonstruowany tak, aby w jego trakcie można było posiąść wiedzę praktyczną. Pragniemy nauczyć aspektów praktycznych i teoretycznych rachunkowości. Warsztaty praktyczne obejmują więc prawdziwe „zdarzenia i sytuacje” księgowe, z którymi można zapoznać się na własnym stanowisku komputerowym.

Program

– Wprowadzenie do rachunkowości : cele, cechy, pojęcia i zasady.
– Podstawy prawne rachunkowości : ustawy, akty wykonawcze, dyrektywa.
– Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych (język, waluta, części składowe, zapisy, dowody księgowe).
– Rozrachunki- zasady ewidencji księgowej (dostawca-odbiorca, publiczno-prawne, z pracownikami).
– Zasady ewidencji księgowej poszczególnych składników bilansowych:
– Ewidencja obrotu towarowego oraz materiałów ( zapasy, rozchody, inwentaryzacja).
– Funkcjonowanie kont wynikowych – koszty i przychody podstawowe, operacyjne, finansowe.
– Wynik finansowy – charakterystyka i metody sporządzania rachunku zysków i strat.
– Sprawozdawczość finansowa
– Bilans- charakterystyka i klasyfikacja aktywów i pasywów (majątek firmy i źródła ich finansowania, rodzaje operacji gospodarczych i ich wpływ na aktywa i pasywa. )
– Podatki w rachunkowości
– Część praktyczna – warsztaty „od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia