Asystentka Stomatologiczna z ortodoncją NOWOŚĆ! Katowice


Asystentka Stomatologiczna z ortodoncją NOWOŚĆ

Kod zawodu: 325101
Cykl Kształcenia: 1 rok
Tryb nauki: Kształcenie odbywa się w systemie stacjonarnym
Kwalifikacje: MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

Asystentka stomatologiczna jest nieodzownym członkiem zespołu stomatologicznego.

Zadania zawodowe asystentki w Polsce dotyczą głównie: asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, przygotowywania materiałów i leków stomatologicznych, obsługiwania, konserwowania instrumentarium i sprzętu zgodnie z procedurami.

Ponadto asystentka porządkuje stanowiska pracy lekarza dentysty i asystentki w trakcie i po zabiegu stomatologicznym oraz segreguje odpady.

Przygotowuje pacjenta do zabiegu stomatologicznego oraz przekazuje zalecenia przed zabiegowe i po zabiegowe w formie ustnej i pisemnej. Obserwuje parametry życiowe pacjenta w trakcie i po zabiegu.

Współpracuje z lekarzem dentystą w czasie udzielania pierwszej pomocy. Sporządza dokumentację pacjenta na zlecenie lekarza dentysty, stosując przepisy prawa. W swojej pracy posługuje się programem do obsługi gabinetu dentystycznego.

Sporządza terminarz przyjęć pacjentów i rejestruje zabiegi stomatologiczne. Współpracuje ze stacją sanitarno-epidemiologiczną i pracownią techników dentystycznych. Współpracownikiem i przełożonym asystentki stomatologicznej jest lekarz dentysta, który zazwyczaj jest też jej pracodawcą.

Perspektywa pracy:
– państwowe i prywatne centra opieki stomatologicznej
– uczelnie kształcące lekarzy dentystów
– prywatne gabinety stomatologiczne
– własna działalność usługową współpracując z jednym lub kilkoma lekarzami

Wykaz przedmiotów w toku kształcenia
MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy.
Przedmioty teoretyczne zawodowe:
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie dentystycznym
2. Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
3. Materiałoznawstwo w stomatologii
4. Ergonomia w stomatologii
5. Dokumentacja gabinetu dentystycznego
6. Organizacja ochrony zdrowia
7. Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
8. Komunikacja interpersonalna
9.Technologie informatyczne w gabinecie dentystycznym
10. Język obcy ukierunkowany zawodowo
11. Język migowy ukierunkowany zawodowo
Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:
12. Pracownia organizacji pracy w gabinecie dentystycznym
13. Techniki pracy w gabinecie dentystycznym

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat
  • dowód osobisty
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej

Przyjęcia:

  • semestr I
    • absolwenci szkoły średniej
  • wszystkie wyższe semestry
    • uczniów szkół, którzy przerwali naukę na tym samym kierunku

Otrzymasz od Nas:
– świadectwo ukończenia szkoły na druku MEN, pod warunkiem przystąpienia do egzaminu zawodowego

Korzyści od nas:
– zniżki na podstawie legitymacji szkolnej
– zniżki u naszych partnerów
– bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS itp.
– bezpłatne konsultacje dodatkowe
– brak opłat za egzaminy.

Szkoła medyczna skierowana jest do osób dorosłych posiadających wykształcenie średnie, jednak nie jest wymagana matura.

Po zdaniu egzaminu zawodowego słuchacz otrzymuje tytuł zawodowy Asystentka stomatologiczna. Dyplom Asystentki stomatologicznej wystawia Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Po zdaniu wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie otrzymują tytuł technika.

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

Zapisz się on line

Sprawdź nasze promocje!!
https://sukcesedukacja.pl/aktualnosci/


Katowice - Asystentka Stomatologiczna z ortodoncją