Higienistka Stomatologiczna z implantologią NOWOŚĆ! Katowice


Higienistka Stomatologiczna z implantologią NOWOŚĆ

Kod zawodu: 325102
Cykl Kształcenia: 2 lata
Tryb nauki: zajęcia w systemie stacjonarnym
Kwalifikacje: MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

Zawód higienistki stomatologicznej zawsze związany był szczególnie ze specjalnością periodontologiczną w stomatologii oraz z profilaktyką indywidualną i grupową szczególnie w przedszkolach i szkołach.

Higienistka stomatologiczna
dzisiaj współpracuje głównie bezpośrednio z lekarzem dentystą w zakresie, wykonywania zabiegów profilaktyczno – leczniczych, które wykonuje samodzielnie na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty, w szczególności: wykonuje wstępne badania diagnostyczne, higienizację pacjentów w różnym wieku, dobiera środki do prawidłowego utrzymania zdrowia jamy ustnej, prowadzi porady dietetyczne, a także wykonuje zabiegi takie jak: piaskowanie, polerowanie, skalingi nad i poddziąsłowe, lakierowanie i lakowanie uzębienia w zakresie profilaktyki kariologicznej, impregnacje zębów mlecznych u dzieci, dopasowywanie wypełnień do zgryzu, wykańczanie i polerowanie wypełnień amalgamatowych.

W swojej pracy wykorzystuje nowoczesny sprzęt stomatologiczny spełniający najnowsze wymagania.

Przygotowuje pacjenta do zabiegu stomatologicznego oraz przekazuje zalecenia przedzabiegowe i pozabiegowe w formie ustnej i pisemnej. Obserwuje parametry życiowe pacjenta w trakcie i po zabiegu. Współpracuje z lekarzem dentystą w czasie udzielania pierwszej pomocy.

Sporządza dokumentację pacjenta na zlecenie lekarza dentysty, w trakcie i po zabiegu. Stosuje przepisy prawa dotyczące realizacji zadań zawodowych.

Ponadto higienistka stomatologiczna współpracuje m.in. ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, pracownią techniki dentystycznej i poradnią radiologiczną. Absolwent w zawodzie higienistka stomatologiczna zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami przygotowany jest także do wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu stomatologicznego, wykorzystując techniki komputerowe oraz obsługując specjalistyczne programy stomatologiczne.

Higienistka stomatologiczna może podejmować pracę w gabinetach dentystycznych oraz gabinetach profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach. Stosuje przepisy prawa dotyczące dostępu do dokumentacji medycznej. Sporządza dokumentację elektroniczną wykonanych badań radiologicznych w gabinecie dentystycznym oraz sporządza terminarz przyjęć pacjentów.

Perspektywa pracy:
– państwowe i prywatne centra opieki stomatologicznej
– uczelnie kształcące lekarzy dentystów
– prywatne gabinety stomatologiczne
– własna działalność usługową współpracując z jednym lub kilkoma lekarzami

Wykaz przedmiotów w toku kształcenia:
Teoretyczne przedmioty zawodowe:
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie dentystycznym
2. Organizacja ochrony zdrowia
3. Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
4. Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
5. Język obcy zawodowy
6. Język migowy zawodowy
7. Podstawy działalności zawodowej higienistki stomatologicznej
8. Materiały i leki w stomatologii
9. Edukacja i promocja zdrowia jamy ustnej
10. Profilaktyka w stomatologii
Przedmioty organizowane w formie zajęć praktycznych:
11. Pracownia działalności zawodowej higienistki stomatologicznej
12. Pracownia organizacji gabinetu i stanowisk pracy lekarza i higienistki
13. Pracownia farmakoterapii stomatologicznej
14. Pracownia zasad i technik wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych w stomatologii

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat
  • dowód osobisty
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej

Przyjęcia:

  • semestr I
    • absolwenci szkoły średniej
  • wszystkie wyższe semestry
    • uczniów szkół, którzy przerwali naukę na tym samym kierunku

Otrzymasz od Nas:
– świadectwo ukończenia szkoły na druku MEN, pod warunkiem przystąpienia do egzaminu zawodowego

Korzyści od nas:
– zniżki na podstawie legitymacji szkolnej
– zniżki u naszych partnerów
– bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS itp.
– bezpłatne konsultacje dodatkowe
– brak opłat za egzaminy.

Medyczna szkoła policealna która funkcjonuje w naszej placówce skierowana jest do osób dorosłych posiadających wykształcenie średnie, jednak nie jest wymagana matura.

Po zdaniu egzaminu zawodowego słuchacz otrzymuje tytuł zawodowy Higienistki stomatologicznej. Dyplom Higienistki stomattologicznej wystawia Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

Zapisz się on line

Sprawdź nasze promocje!!
https://sukcesedukacja.pl/aktualnosci/


Katowice - Higienistka Stomatologiczna z implantologią