Protetyk Słuchu Katowice


Protetyk Słuchu

Kod zawodu: 321401
Cykl Kształcenia: 2 lata
Tryb nauki: Zaoczny – zajęcia w systemie zaocznym
Nazwa kwalifikacji: MED.05. Świadczenie usług medycznych w zakresie badania i protezowania słuchu

Protetyk słuchu przede wszystkim wykonuje audiometryczne badania słuchu, podstawowe naprawy i wymianę elementów aparatów słuchowych; wybiera, dostarcza i dopasowuje aparaty słuchowe konkretnym osobom. Poza tym diagnozuje ubytek słuchu pacjenta; dopasowuje wkładki uszne różnych typów: zauszne, wewnętrzne i wewnątrzkanałowe; sprawuje opiekę akustyczną nad pacjentami
z aparatami słuchowymi.

Perspektywa pracy:
– specjalistyczne placówki leczenia niedosłuchu
– poradnie
– gabinety
– pracownie otoplastyczne
– serwisy naprawy aparatów słuchowych

Wykaz przedmiotów w toku kształcenia:
Przedmioty teoretyczne zawodowe:
1. Język obcy w protetyce słuchu
2. Język migowy
3. Elementy pierwszej pomocy
4. Zdrowie publiczne z promocją zdrowia
5. Komunikacja interpersonalna
6. Podstawy prawa i marketingu
7. Anatomia, fizjologia i patologia
8. Akustyka i psychoakustyka
9. Metody badań słuchu
10. Otoplastyka
11. Budowa i miernictwo aparatów słuchowych
12. Dobieranie i dopasowywanie aparatów słuchowych
Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:
13. Pracownia badań słuchu
14. Pracownia aparatów słuchowych
15. Pracownia otoplastyczna
16. Opieka audioprotetyczna

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat
  • dowód osobisty
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej

Przyjęcia:

  • semestr I
    • absolwenci szkoły średniej
  • wszystkie wyższe semestry
    • uczniów szkół, którzy przerwali naukę na tym samym kierunku

Otrzymasz od Nas:
– świadectwo ukończenia szkoły na druku MEN, pod warunkiem przystąpienia do egzaminu zawodowego

Korzyści od nas:
– zniżki na podstawie legitymacji szkolnej
– zniżki u naszych partnerów
– bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS itp.
– bezpłatne konsultacje dodatkowe
– brak opłat za egzaminy.

Szkoła medyczna skierowana jest do osób dorosłych posiadających wykształcenie średnie, jednak nie jest wymagana matura.

Po zdaniu egzaminu zawodowego słuchacz otrzymuje tytuł zawodowy Protetyk słuchu. Dyplom Protetyka słuchu wystawia Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Po zdaniu wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie otrzymują tytuł technika.

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

Zapisz się on line

Sprawdź nasze promocje!!
https://sukcesedukacja.pl/aktualnosci/


Katowice - Protetyk Słuchu