Technik Ortopeda Katowice


Technik Ortopeda

Kod zawodu: 321403
Cykl Kształcenia: 2 lata
Tryb nauki: Dzienny
Kwalifikacje: MED.11. Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych

Technik ortopeda projektuje przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny, ocenia potrzeby pacjenta, ustala sposoby zaopatrzenia ortopedycznego i metody rehabilitacji, wykorzystuje nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne, technologie, surowce i materiały podczas projektowania przedmiotów ortopedycznych, instruuje użytkownika sprzętu co do zakresu jego stosowania i dostosowuje przedmioty użytku ortopedycznego do indywidualnych potrzeb użytkownika a także dokonuje okresowych przeglądów i napraw sprzętów ortopedycznych

Perspektywa pracy:
– zakłady usługowo – produkcyjne
– oddziały szpitalne
– poradnie zaopatrzenia medycznego
– przychodnie rehabilitacyjne
– zakłady rzemieślnicze i wytwórstwa przedmiotów ortopedycznych
– zakłady prywatne

Wykaz przedmiotów w toku kształcenia:

Przedmioty teoretyczne zawodowe:
1. Bhp w zakładzie ortopedycznym
2. Zarys anatomii, fizjologii i patologii
3. Biomechanika ortopedyczna
4. Materiałoznawstwo i technologia obróbki materiałów
5. Przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny
6. Podstawy psychologii, socjologii i etyki
7. Podstawy prawne i planowanie pracy w zawodzie
8. Język obcy w ortopedii
Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:
9. Pracownia anatomii
10. Pracownia biomechaniki ortopedycznej
11. Pracownia ortopedyczna
12. Warsztaty ortopedyczno-techniczne
Praktyki zawodowe

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat
  • dowód osobisty
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej

Przyjęcia:

  • semestr I
    • absolwenci szkoły średniej
  • wszystkie wyższe semestry
    • uczniów szkół, którzy przerwali naukę na tym samym kierunku

Otrzymasz od Nas:
– świadectwo ukończenia szkoły na druku MEN, pod warunkiem przystąpienia do egzaminu zawodowego

Korzyści od nas:
– zniżki na podstawie legitymacji szkolnej
– zniżki u naszych partnerów
– bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS itp.
– bezpłatne konsultacje dodatkowe
– brak opłat za egzaminy.

Szkoła medyczna skierowana jest do osób dorosłych posiadających wykształcenie średnie, jednak nie jest wymagana matura.

Po zdaniu egzaminu zawodowego słuchacz otrzymuje tytuł zawodowy Technik ortopeda. Dyplom Technika ortopedy wystawia Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Po zdaniu wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie otrzymują tytuł technika.

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

Zapisz się on line

Sprawdź nasze promocje!!
https://sukcesedukacja.pl/aktualnosci/


Katowice - Technik Ortopeda