Terapeuta Zajęciowy – arteterapia NOWOŚĆ! Katowice


Terapeuta Zajęciowy - arteterapia NOWOŚĆ

Kod zawodu: 325907
Cykl Kształcenia: 2 lata
Tryb nauki: Dzienny lub stacjonarny
Kwalifikacje: MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Terapeuta zajęciowy prowadzi różnorakie formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia i rehabilitacji chorych. Celem jego pracy jest przywrócenie sprawności ruchowych, czuciowych oraz psychicznych pacjenta. Dzięki nabytej wiedzy medycznej, psychologicznej, socjologicznej pomaga w rekonwalescencji osób chorych i niepełnosprawnych

Terapeuta zajęciowy w ramach swojego zawodu potrafi komunikować się z pacjentami, oceniać sytuację zdrowotną pacjenta, organizować i prowadzić terapię zajęciową, wykorzystywać formy terapii zajęciowej w pracy z pacjentami, prowadzić dokumentację terapii zajęciowej, dobierać pracę indywidualnie według potrzeb pacjenta.

Perspektywa pracy:
 w oddziałach szpitalnych (ortopedia, geriatria, neurologia, psychiatria, dziecięce)
– funkcje kierownicze i organizacyjne
– prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej
– domy pomocy społecznej
– sanatoria
– kliniki

Wykaz przedmiotów w toku kształcenia:
Przedmioty teoretyczne zawodowe:
1. Podstawy terapii zajęciowej
2. Podstawy prawne w terapii zajęciowej
3.Biomedyczne podstawy anatomii, fizjologii i patofizjologii człowieka
4. Komunikacja interpersonalna
5. Komunikacja alternatywna
6. Język migowy
7. Język obcy zawodowy
8. Metodyka terapii zajęciowej
9. Podstawy teoretyczne diagnostyki w terapii zajęciowej
Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:
10. Metody i techniki terapii zajęciowej
11. Diagnozowanie w terapii zajęciowej
12. Planowanie i organizowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej
Praktyka zawodowa semestr II
Praktyka zawodowa semestr III
Praktyka zawodowa semestr IV

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat
  • dowód osobisty
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej

Przyjęcia:

  • semestr I
    • absolwenci szkoły średniej
  • wszystkie wyższe semestry
    • uczniów szkół, którzy przerwali naukę na tym samym kierunku

Otrzymasz od Nas:
– świadectwo ukończenia szkoły na druku MEN, pod warunkiem przystąpienia do egzaminu zawodowego

Korzyści od nas:
– zniżki na podstawie legitymacji szkolnej
– zniżki u naszych partnerów
– bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS itp.
– bezpłatne konsultacje dodatkowe
– brak opłat za egzaminy.

Szkoła medyczna skierowana jest do osób dorosłych posiadających wykształcenie średnie, jednak nie jest wymagana matura.

Po zdaniu egzaminu zawodowego słuchacz otrzymuje tytuł zawodowy Terapeuty zajęciowego. Dyplom Terapeuty zajęciowego wystawia Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Po zdaniu wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie otrzymują tytuł technika.

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

Zapisz się on line

Sprawdź nasze promocje!!
https://sukcesedukacja.pl/aktualnosci/


Katowice - Terapeuta Zajęciowy - arteterapia