Ortoptystka – rehabilitacja wzroku NOWOŚĆ! Katowice


Ortoptystka - rehabilitacja wzroku NOWOŚĆ

Kod zawodu: 325906
Cykl Kształcenia: 2 lata
Tryb nauki: dzienny
Nazwa kwalifikacji : MED.04. Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki

Ortoptystka to pracownik ochrony zdrowia, którego głównym obszarem zainteresowań jest narząd wzroku. Zawód ten jest integralną częścią okulistyki i strabologii.
Absolwenci wykonują badania i ćwiczenia ortoptyczne w niedowidzeniu i zaburzeniach widzenia obuocznego u dzieci i dorosłych, oraz dobierają pomoce optyczne i nieoptyczne.

Potrzeby kształcenia w zawodzie ortoptystka stale rosną, gdyż istnieje ciągłe zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę w zakresie ochrony narządu wzroku.

Do zadań ortoptystki należy również stosowanie profilaktyki okulistycznej, która w dużym stopniu przyczynia się do szybszej poprawy lub całkowitego wyleczenia.

Absolwenci współpracując z psychologiem i pedagogiem szkolnym, przyczyniają się także do weryfikacji diagnozy dzieci z dysleksją, co stanowi bardzo ważne zagadnienie społeczne.

Dodatkowo ortoptystki wspomagają osoby z problemami wzrokowymi poprzez dobór pomocy optycznych i nieoptycznych.

Ortoptystka spełnia ważna rolę społeczną. Wykonuje oraz asystuje w wielu badaniach okulistycznych dotyczących: utraty widzenia, np. niedowidzenie, zmiany patologiczne, zaburzenia gałkoruchowe (np. zez, oczopląs, porażenia nerwów, sakkady, konwergencja), diplopii – podwójnego widzenia (np. choroby, urazy), diagnozy chorób narządu wzroku (np. jaskra, zaćma, AMD), doboru korekcji wady refrakcji (np. okulary, soczewki kontaktowe). Ortoptystka opracowuje indywidualne zestawy ćwiczeń ortoptycznych, prowadzi rehabilitację narządu wzroku w podmiotach leczniczych, oświatowych, integracyjnych i specjalnych.

Perspektywa zatrudnienia:
– gabinety okulistyczne
– gabinety optyczne
– poradnie leczenia zeza
– poradnie neutookulistyczne
– szpitalne oddziały okulistyczne
– własna działalność gospodarcza dotyczącą świadczenia usług medycznych w zakresie ortoptyki

Wykaz przedmiotów w toku kształcenia
1. Wychowanie fizyczne
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
2. Bezpieczeństwo i higiena pracy
3. Dobieranie pomocy optycznych i nieoptycznych do ćwiczeń
4. Podstawy ortoptyki
5. Język obcy zawodowy
6. Jezyk migowy
7. Komputerowe wspomaganie zawodu:
8. Metody i techniki pracy ortoptystki
9. Podstawy anatomii i patofizjologii
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
10. Wykonywanie badań ortoptycznych
11. Ćwiczenia ortoptyczne
Praktyka zawodowa

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat
  • dowód osobisty
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej

Przyjęcia:

  • semestr I
    • absolwenci szkoły średniej
  • wszystkie wyższe semestry
    • uczniów szkół, którzy przerwali naukę na tym samym kierunku

Otrzymasz od Nas:
– świadectwo ukończenia szkoły na druku MEN, pod warunkiem przystąpienia do egzaminu zawodowego

Korzyści od nas:
– zniżki na podstawie legitymacji szkolnej
– zniżki u naszych partnerów
– bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS itp.
– bezpłatne konsultacje dodatkowe
– brak opłat za egzaminy.

Szkoła medyczna skierowana jest do osób dorosłych posiadających wykształcenie średnie, jednak nie jest wymagana matura.

Po zdaniu egzaminu zawodowego słuchacz otrzymuje tytuł zawodowy Ortoptystki. Dyplom Ortoptystki wystawia Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Po zdaniu wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie otrzymują tytuł technika.

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

Zapisz się on line

Sprawdź nasze promocje!!
https://sukcesedukacja.pl/aktualnosci/


Katowice - Ortoptystka - rehabilitacja wzroku