Opiekun Medyczny z aktywizacją seniora NOWOŚĆ! Katowice


Opiekun Medyczny z aktywizacją seniora NOWOŚĆ

Kod zawodu: 532102
Cykl Kształcenia: 1 rok
Tryb nauki: Kształcenie odbywa się w systemie zaocznym
Nazwa kwalifikacji: MED.14. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

UWAGA!
Tylko do końca marca 2021 możesz zdobyć zawód opiekuna medycznego w trybie zaocznym w 1 rok! Od września 2021 możliwa będzie tylko nauka w trybie stacjonarnym przez 1,5 roku. Zapraszamy do zapisu!

Opiekun medyczny z aktywizacją seniora to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe.

Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku.

Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio-psycho-społeczne. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej osobie chorej i niesamodzielnej podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym.

To zawód należący do branży medycznej, w której strukturach zachodzą nieustanne przemiany. Branża ta potrzebuje kompetentnych opiekunek i opiekunów, aby świadczyli usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i higieniczne wobec swoich podopiecznych.

Istnienie tego zawodu zwiększy efektywność i jakość usług adresowanych do osób niesamodzielnych. Zachodzące procesy demograficzne i starzenie się społeczeństw przyczyniają się do tego, że zawód ten jest poszukiwanym zawodem na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Perspektywa pracy:
– szpitale
– zakłady opiekuńczo – leczniczych
– ośrodki i domy pomocy społecznej
– niepubliczne ośrodki opieki zdrowotnej
– podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta
– środowiskowe domy pomocy
– fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych

Wykaz przedmiotów w toku kształcenia
Teoretyczne przedmioty zawodowe:
1. Anatomia i fizjopatologia
2. Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
3. Zdrowie publiczne
4. Elementy psychologii i socjologii
5. Technologie informacyjne
6. Język migowy
7. Język obcy zawodowy
Przedmioty organizowane w formie zajęć praktycznych:
8. Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych
9. Pracownia pierwszej pomocy
10. Pracownia umiejętności zawodowych
11.Aktywizowanie osób chorych i niepełnosprawnych

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat
  • dowód osobisty
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej

Przyjęcia:

  • semestr I
    • absolwenci szkoły średniej
  • wszystkie wyższe semestry
    • uczniów szkół, którzy przerwali naukę na tym samym kierunku

Otrzymasz od Nas:
– świadectwo ukończenia szkoły na druku MEN, pod warunkiem przystąpienia do egzaminu zawodowego

Korzyści od nas:
– zniżki na podstawie legitymacji szkolnej
– zniżki u naszych partnerów
– bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS itp.
– bezpłatne konsultacje dodatkowe
– brak opłat za egzaminy.

Po zdaniu egzaminu zawodowego słuchacz otrzymuje tytuł zawodowy Opiekun medyczny. Dyplom Opiekuna medycznego wystawia Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

Zapisz się on line

Sprawdź nasze promocje!!
https://sukcesedukacja.pl/aktualnosci/


Katowice - Opiekun Medyczny z aktywizacją seniora