Opiekun Medyczny z aktywizacją seniora NOWOŚĆ


Opiekun Medyczny z aktywizacją seniora NOWOŚĆ

Kod zawodu: 532102
Cykl Kształcenia: 1 rok
Tryb nauki: Kształcenie odbywa się w systemie zaocznym
Kwalifikacje: Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Opiekun medyczny z aktywizacją seniora to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe.

Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku.

Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio-psycho-społeczne. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej osobie chorej i niesamodzielnej podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym.

To zawód należący do branży medycznej, w której strukturach zachodzą nieustanne przemiany. Branża ta potrzebuje kompetentnych opiekunek i opiekunów, aby świadczyli usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i higieniczne wobec swoich podopiecznych.

Istnienie tego zawodu zwiększy efektywność i jakość usług adresowanych do osób niesamodzielnych. Zachodzące procesy demograficzne i starzenie się społeczeństw przyczyniają się do tego, że zawód ten jest poszukiwanym zawodem na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Perspektywa pracy:
– szpitale
– zakłady opiekuńczo – leczniczych
– ośrodki i domy pomocy społecznej
– niepubliczne ośrodki opieki zdrowotnej
– podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta
– środowiskowe domy pomocy
– fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych

Przedmioty nauczania:
1. Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
2. Zdrowie publiczne
3. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
4. Zarys psychologii i socjologii
5. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
6. Język migowy
7. Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia
8. Zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne i opiekuńcze
9. Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
10. Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat
  • dowód osobisty
  • świadectwo szkoły średniej

Przyjęcia:

  • semestr I
    • absolwenci szkoły średniej
  • wszystkie wyższe semestry
    • uczniów szkół, którzy przerwali naukę na tym samym kierunku

Otrzymasz od Nas:
– świadectwo ukończenia szkoły medycznej na druku MEN
– możesz przystąpić do egzaminu zawodowego, po którym otrzymujesz tytuł technika

Korzyści od nas:
– zniżki na podstawie legitymacji szkolnej
– zniżki u naszych partnerów
– bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS itp.
– bezpłatne konsultacje dodatkowe
– brak opłat za egzaminy.

Szkoła medyczna skierowana jest do osób dorosłych posiadających wykształcenie średnie, jednak nie jest wymagana matura.

Ponadto po zdania kwalifikacji w danym zawodzie, słuchacze otrzymują zaświadczenie potwierdzające nabycie umiejętności w konkretnej kwalifikacji.

Po zdaniu wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie otrzymują tytuł technika.

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

Zapisz się on line

Sprawdź nasze promocje!!
https://sukcesedukacja.pl/aktualnosci/


Katowice - Opiekun Medyczny z aktywizacją seniora

Kraków - Opiekun Medyczny z aktywizacją seniora

Wrocław - Opiekun Medyczny z aktywizacją seniora

Opole - Opiekun Medyczny z aktywizacją seniora

Radom - Opiekun Medyczny z aktywizacją seniora