Technik Masażysta – rehabilitacja sportowa NOWOŚĆ! Katowice


Technik Masażysta - rehabilitacja sportowa NOWOŚĆ

Kod zawodu: 325402
Cykl Kształcenia: 2 lata
Tryb nauki: Kształcenie odbywa się w systemie stacjonarnym
Nazwa kwalifikacji: MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu

Masażysta stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksują i odmładzają zdrowych.

Technik masażysta stanowi personel medyczny, wykonuje masaż w: medycynie, sporcie, kosmetyce i profilaktyce. Technik masażysta musi posiadać biegłą znajomość podstaw teoretycznych oraz sprawność manualną. Wykonuje również podstawowe ćwiczenia lecznicze, uwzględniając aktualny stan zdrowia, potrzeby i możliwości pacjenta.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik masażysta powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania masażu w medycynie;
2) wykonywania masażu w sporcie;
3) wykonywania masażu w kosmetyce i profilaktyce;
4) prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

Perspektywa pracy:
 członek zespołu rehabilitacyjnego
– świadczenie usług indywidualnych
– szpitale
– przychodnie rehabilitacyjne
– gabinety fizjoterapeutyczne
– sanatoria
– hotele
– gabinety odnowy biologicznej
– ośrodki SPA
– prywatne gabinety masażu
– masażysta drużyny sportowej.

Jednym z popularniejszych zawodów medycznych w rehabilitacji jest zawód masażysty. Jest to zawód regulowany, co oznacza, że zakres obowiązków i kwalifikacje ustala Ministerstwo Zdrowia. Jak określa resort, masażysta to osoba, która wykonuje masaż leczniczy, sportowy, kosmetyczny zgodnie z wymogami wiedzy medycznej, w celu uzupełnienia zabiegów fizykalnych i usprawniających.

Za masażystę uznawana jest osoba, która ukończyła szkołę policealną lub technikum i uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik masażysta.

Masaże bywają częścią procesu rehabilitacji. Masażyści znajdą pracę na oddziałach rehabilitacji i w różnych ośrodkach, w których rehabilituje się pacjentów. Obecnie otwiera się coraz więcej prywatnych klinik, które specjalizują się w tego rodzaju działalności.

Masażyści mogą zostać zatrudnieni w różnego rodzaju gabinetach kosmetycznych, salonach urody czy centrach odnowy biologicznej, a także w punktach masażu, które świadczą podobne usługi w hotelach lub ośrodkach wypoczynkowych. Liczba tego typu miejsc ciągle rośnie i stają się one bardzo popularne.

Wykaz przedmiotów w toku kształcenia. Świadczenie usług w zakresie masażu, MED.10.
Przedmioty teoretyczne zawodowe:
1. Anatomia i fizjologia
2. Bhp i pierwsza pomoc
3. Język obcy zawodowy
4. Komunikacja interpersonalna
5. Podstawy fizjoterapii
6. Teoria masażu
7. Wybrane zagadnienia kliniczne
8. Zdrowie publiczne
Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:
9. Pracownia fizjoterapii
10.Pracownia masażu
11. Praktyka zawodowa klasa I
12. Praktyka zawodowa klasa II

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat
  • dowód osobisty
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej

Przyjęcia:

  • semestr I
    • absolwenci szkoły średniej
  • wszystkie wyższe semestry
    • uczniów szkół, którzy przerwali naukę na tym samym kierunku

Otrzymasz od Nas:
– świadectwo ukończenia szkoły na druku MEN, pod warunkiem przystąpienia do egzaminu zawodowego

Korzyści od nas:
– zniżki na podstawie legitymacji szkolnej
– zniżki u naszych partnerów
– bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS itp.
– bezpłatne konsultacje dodatkowe
– brak opłat za egzaminy.

Szkoła medyczna skierowana jest do osób dorosłych posiadających wykształcenie średnie, jednak nie jest wymagana matura.

Po zdaniu egzaminu zawodowego słuchacz otrzymuje tytuł zawodowy Technik Masażysta. Dyplom Technika Masażysty wystawia Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Po zdaniu wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie otrzymują tytuł technika.

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

Zapisz się on line

Sprawdź nasze promocje!!
https://sukcesedukacja.pl/aktualnosci/


Katowice - Technik Masażysta - rehabilitacja sportowa