Technik Masażysta – rehabilitacja sportowa NOWOŚĆ!


Technik Masażysta - rehabilitacja sportowa NOWOŚĆ

Kod zawodu: 325402
Cykl Kształcenia: 2 lata
Tryb nauki: Kształcenie odbywa się w systemie stacjonarnym
Kwalifikacje: Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu

Masażysta stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksują i odmładzają zdrowych.

Technik masażysta stanowi personel medyczny, wykonuje masaż w: medycynie, sporcie, kosmetyce i profilaktyce. Technik masażysta musi posiadać biegłą znajomość podstaw teoretycznych oraz sprawność manualną. Wykonuje również podstawowe ćwiczenia lecznicze, uwzględniając aktualny stan zdrowia, potrzeby i możliwości pacjenta.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik masażysta powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania masażu w medycynie;
2) wykonywania masażu w sporcie;
3) wykonywania masażu w kosmetyce i profilaktyce;
4) prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

Perspektywa pracy:
 członek zespołu rehabilitacyjnego
– świadczenie usług indywidualnych
– szpitale
– przychodnie rehabilitacyjne
– gabinety fizjoterapeutyczne
– sanatoria
– hotele
– gabinety odnowy biologicznej
– ośrodki SPA
– prywatne gabinety masażu
– masażysta drużyny sportowej.

Jednym z popularniejszych zawodów medycznych w rehabilitacji jest zawód masażysty. Jest to zawód regulowany, co oznacza, że zakres obowiązków i kwalifikacje ustala Ministerstwo Zdrowia. Jak określa resort, masażysta to osoba, która wykonuje masaż leczniczy, sportowy, kosmetyczny zgodnie z wymogami wiedzy medycznej, w celu uzupełnienia zabiegów fizykalnych i usprawniających.

Za masażystę uznawana jest osoba, która ukończyła szkołę policealną lub technikum i uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik masażysta.

Masaże bywają częścią procesu rehabilitacji. Masażyści znajdą pracę na oddziałach rehabilitacji i w różnych ośrodkach, w których rehabilituje się pacjentów. Obecnie otwiera się coraz więcej prywatnych klinik, które specjalizują się w tego rodzaju działalności.

Masażyści mogą zostać zatrudnieni w różnego rodzaju gabinetach kosmetycznych, salonach urody czy centrach odnowy biologicznej, a także w punktach masażu, które świadczą podobne usługi w hotelach lub ośrodkach wypoczynkowych. Liczba tego typu miejsc ciągle rośnie i stają się one bardzo popularne.

Przedmioty nauczania:
1. Organizacja i działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
2. Język obcy w ochronie zdrowia
3. Podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia
4. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia
5. Język migowy
6. Teoretyczne podstawy masażu
7. Anatomia z fizjologią
8. Zarys fizjoterapii
9. Zagadnienia kliniczne w masażu
10. Masaż
11. Fizjoterapia
12. Anatomia topograficzna
13. Podstawy przedsiębiorczości
14. Praktyki zawodowe

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat
  • dowód osobisty
  • świadectwo szkoły średniej

Przyjęcia:

  • semestr I
    • absolwenci szkoły średniej
  • wszystkie wyższe semestry
    • uczniów szkół, którzy przerwali naukę na tym samym kierunku

Otrzymasz od Nas:
– świadectwo ukończenia szkoły medycznej na druku MEN
– możesz przystąpić do egzaminu zawodowego, po którym otrzymujesz tytuł technika

Korzyści od nas:
– zniżki na podstawie legitymacji szkolnej
– zniżki u naszych partnerów
– bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS itp.
– bezpłatne konsultacje dodatkowe
– brak opłat za egzaminy.

Szkoła medyczna skierowana jest do osób dorosłych posiadających wykształcenie średnie, jednak nie jest wymagana matura.

Ponadto po zdania kwalifikacji w danym zawodzie, słuchacze otrzymują zaświadczenie potwierdzające nabycie umiejętności w konkretnej kwalifikacji.

Po zdaniu wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie otrzymują tytuł technika.

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

Zapisz się on line

Sprawdź nasze promocje!!
https://sukcesedukacja.pl/aktualnosci/


Katowice - Technik Masażysta - rehabilitacja sportowa

Kraków - Technik Masażysta - rehabilitacja sportowa

Wrocław - Technik Masażysta - rehabilitacja sportowa

Opole - Technik Masażysta - rehabilitacja sportowa

Radom - Technik Masażysta - rehabilitacja sportowa