Asystentka Stomatologiczna


Asystentka Stomatologiczna

Kod zawodu: 325101
Cykl Kształcenia: 1 rok
Tryb nauki: Kształcenie odbywa się w systemie stacjonarnym
Kwalifikacje: Z.15.Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

Zawód asystentki stomatologicznej w Polsce istnieje od 1992 roku, wtedy powstała pierwsza szkoła medyczna kształcąca dyplomowane asystentki stomatologiczne na podbudowie szkoły średniej. Absolwentki od początku znajdowały zatrudnienie w placówkach państwowych i prywatnych. W pierwszych latach kończyło szkoły około 100–120 asystentek rocznie. Dopiero przez ostatnie 5 lat obserwujemy wzrost zainteresowania kształceniem w tym zawodzie, głównie przez osoby pracujące jako pomoce stomatologiczne. Powodem tego jest zapowiedź przez Ministerstwo Zdrowia regulacji prawnej wykonywania tego zawodu.

Czas kształcenia to jeden rok, a uzyskanie dyplomu uwarunkowane jest zdaniem zewnętrznego egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Obecnie kształcenie w zawodzie asystentka stomatologiczna odbywa się w formie dziennej, wieczorowej i zaocznej.

Asystentka stomatologiczna jest nieodzownym członkiem zespołu stomatologicznego. Zadania zawodowe asystentki w Polsce dotyczą głównie: asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, przygotowywania materiałów i leków stomatologicznych, obsługiwania, konserwowania instrumentarium i sprzętu zgodnie z procedurami. Ponadto asystentka porządkuje stanowiska pracy lekarza dentysty i asystentki w trakcie i po zabiegu stomatologicznym oraz segreguje odpady. Przygotowuje pacjenta do zabiegu stomatologicznego oraz przekazuje zalecenia przed zabiegowe i po zabiegowe w formie ustnej i pisemnej. Obserwuje parametry życiowe pacjenta w trakcie i po zabiegu. Współpracuje z lekarzem dentystą w czasie udzielania pierwszej pomocy. Sporządza dokumentację pacjenta na zlecenie lekarza dentysty, stosując przepisy prawa. W swojej pracy posługuje się programem do obsługi gabinetu dentystycznego. Sporządza terminarz przyjęć pacjentów i rejestruje zabiegi stomatologiczne. Współpracuje ze stacją sanitarno-epidemiologiczną i pracownią techników dentystycznych. Współpracownikiem i przełożonym asystentki stomatologicznej jest lekarz dentysta, który zazwyczaj jest też jej pracodawcą. Asystentka wykonuje swoje zadania na podstawie umowy o pracę lub w formie działalności gospodarczej. Kompetencje zawodowe asystentek w wielu krajach są porównywalne z Polską.

Zawód asystentki stomatologicznej jest jednym z najczęściej poszukiwanych w krajach Unii Europejskiej. Od kilku lat w Polsce obserwujemy również zwiększone zainteresowanie tym zawodem. Obecnie opiekę stomatologiczną nad populacją ludności Polski sprawuje około 38.000 tysięcy lekarzy dentystów, i można przyjąć na podstawie obserwacji, że tylko około 1/3 pracuje z dyplomowanymi asystentkami stomatologicznymi. Dzisiaj praca w gabinecie dentystycznym wymaga w pełni profesjonalnego zaangażowania zespołu fachowych pracowników. Aktualnie wśród osób współpracujących z polskimi lekarzami dentystami najczęściej jest ciągle jeszcze cały zastęp osób z różnych zawodów, które są tylko przyuczone do wykonywania tego zawodu na stanowisku pracy, a tylko w pewnym procencie są to dyplomowane asystentki. I tylko lekarze kontraktowi mają zalecenie z NFZ, aby zatrudniać osoby legitymujące się odpowiednim dyplomem. Z obserwacji rynku wynika, że zainteresowanie tym zawodem wśród osób młodych po szkole średniej jest często efektem energicznego działania właścicieli szkół prywatnych, którzy reklamują kierunki w których zamierzają kształcić.

Popyt wśród lekarzy dentystów na dyplomowane asystentki na terenie kraju wygląda różnie, nie każda absolwentka po szkole od razu znajdzie zatrudnienie, ale są regiony Polski, szczególnie wokół dużych miast, gdzie lekarze poszukują czasami dość długo kandydatek do współpracy. W Unii Europejskiej dużą wagę przywiązuje się do bezpieczeństwa pacjenta korzystającego ze świadczeń medycznych, a takie może zapewnić tylko fachowy dyplomowany personel.

W polskich gabinetach stomatologicznych obserwuje się dużą rotację wśród zatrudnianych asystentek stomatologicznych spowodowaną dużymi wymaganiami jeśli chodzi o dyspozycyjność w pracy, która czasami nie przekłada się na zwiększone wynagrodzenia. Zakres zadań natomiast asystentki stomatologicznej jest zróżnicowany w zależności od wielkości gabinetu, poziomu a także zakresu usług jakie się w nim oferuje pacjentom.

Zawód ten dla kobiet głównie, jest atrakcyjny z powodu: możliwości pracy w małym zespole, kontaktów z pacjentami, możliwości obserwacji i współpracy z lekarzem przy ciekawych zabiegach, wykonywanych z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu.

Podstawy działalności gospodarczej w ochronie zdrowia
Zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc
Farmakoterapia stomatologiczna
Działalność zawodowa asystentki stomatologicznej
Dokumentacja medyczna w stomatologii
Język obcy w stomatologii
Język migowy
Asystowanie lekarzowi dentyście
Prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej  w stomatologii
Trening umiejętności społecznych
Podstawy przedsiębiorczości
Praktyki zawodowe